reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/51/2011 Rady Gminy Zębowice

z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn . zm.), art. 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala:

I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1.

1. Z budżetu Gminy Zębowice mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zębowice.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

3. Dotacja celowa może być udzielona:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

§ 2.

1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust.3 pkt 1a w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur nie więcej jednak niż 3.500 zł.

II. Rozpatrywanie wniosków.

§ 3.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany przed złożeniem wniosku do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się do Wójta Gminy Zębowice do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja.

4. Wnioski o przyznanie dotacji celowej, weryfikuje pod względem formalnym merytorycznym Z -ca Wójta Gminy Zębowice.

5. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Zębowice na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4.

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Gmina Zębowice zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6.

1. Referat Rozwoju Gospodarczego prowadzi wykaz udzielonych dotacji celowych.

2. Referat Rozwoju Gospodarczego składa roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 7.

Wójt Gminy Zębowice określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice


Gabriela Buczek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama