reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974 i Nr173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157, 1241, z 2010r. Nr28, poz.142 i146, Nr40, poz.230, Nr106, poz.675), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z 2009r . Dz.U. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 108, poz.685, Nr96, poz.620), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z 2010r.Nr28, poz.146, Nr96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26.624.656,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 23.898.596,00 zł;

2. dochody majątkowe: 2.726.060,00 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26.164.656 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 20.274.643,00 zł;

2. wydatki majątkowe: 5.890.013,00 zł;

- jak w załączniku nr 2a i w załączniku nr 2b.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 460.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 3.200.000,00 zł;

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.660.000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym:

- na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.000.000,- zł;

- na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2012 roku;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 144.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawarto w załączniku nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011

- jak w załączniku nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na ogólną kwotę 161.815 zł

- jak w załączniku nr 7.

§ 13. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach

- jak w załączniku nr 8

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach - jak w załączniku nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik nr 2b

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 13 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama