reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 , z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457,z 2006r. Nr 17 ,poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i Nr 180 poz. 1111 ,Nr 223, poz. 1458 z 2009 ,Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 120 i Nr 106, poz. 675 ) , art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ) oraz art.211, art.212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r , Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 )

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.368.637 zł, w tym :

1) dochody bieżące w wysokości 16.892.069 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.476.568 zł;

- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 24.629.714 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości 15.868.910 zł;

2) wydatki majątkowe 8.760.804 zł;

- jak w Załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe budżetu - wykaz inwestycji gminnych ,zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.261.077 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 4.261.077 zł.

§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5.756.211 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.495.134 zł;

- jak w Załączniku nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 96.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 44.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5.320.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000 zł , które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 91.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł - jak w Załączniku nr 4.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 .

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł ,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Przewodniczący Rady


Roman Neugebauer

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL NA 2011 r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karol Grymuła

Ekspert w zakresie kredytów mieszkaniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama