reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008,z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278, Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Miejska Brzegu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, zwany dalej "Regulaminem", określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu.

§ 2. 1. Na terenie miasta Brzegu obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, określony w Planie gospodarki odpadami, przyjętym Uchwałą Nr XLV/412/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015,, zwany dalej Planem.

2. System selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi polega na zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych:

1) wymieszanych,

2) papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego,

3) organicznych domowych i zielonych,

4) wielkogabarytowych,

5) odpadów z remontów,

6) niebezpiecznych,

7) zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. Zbiórka selektywna odbywa się w miejscu powstania odpadów ( u źródła) w systemie 3 - workowym lub 2 - pojemnikowym:

1) jeden worek (pojemnik) w kolorze żółtym przeznaczony na surowce wtórne ( papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych i metali, opakowania ze szkła białego i kolorowego),

2) drugi worek (pojemnik) w kolorze czarnym przeznaczony na pozostałe odpady komunalne wymieszane.

3) trzeci worek w kolorze zielonym przeznaczony do selektywnego gromadzenia odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni,

4. Uzupełnieniem systemu trzy-workowego (dwu-pojemnikowego) w rejonie zabudowy wysokiej oraz w wyznaczonych miejscach ogólnodostępnych i placówkach edukacyjnych na terenie miasta - są zestawy pojemników na surowce wtórne: trzy sztuki pojemników w zestawie na każdy asortyment surowców wtórnych ( papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych i metali, opakowania ze szkła białego i kolorowego).

5. Na terenie zabudowy jednorodzinnej lub ogrodów działkowych dopuszcza się kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zieleni w sposób nie powodujący uciążliwości dla terenów przylegających.

6. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie zorganizowanej "wystawki" w określonych miejscach na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie.

7. Zbiórka i wywóz odpadów z remontów winna odbywać się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym przed przystąpieniem do remontu, w wyniku którego powstaną odpady. Odpady z remontów należy gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie.

8. Zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych odbywa się w dwóch systemach jednocześnie:

1) poprzez zbiórkę w ruchomym punkcie odbioru odpadów niebezpiecznych,

2) poprzez zbiórkę w wytypowanych i zorganizowanych miejscach zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych, tj. np.:

- w aptekach -zbiórka nieużytecznych lekarstw,

- w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej - zbiórka zużytych baterii,

- w punktach serwisowych motoryzacyjnych -zbiórka zużytych akumulatorów , przepracowanych olejów, płynów chłodniczych, płynów hamulcowych, filtrów olejowych i powietrza,

- w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi, na stacjach benzynowych - zbiórka zużytych akumulatorów,

- w specjalistycznych firmach - zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów, zużytych akumulatorów,

- w sklepach ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.

9. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w formie zorganizowanej "wystawki" w określonych miejscach na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie, albo w zorganizowanych stałych punktach zbiórki.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez:

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość.

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić na skraju tych nieruchomości z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń na jezdnię .

4. Wszystkie środki do zwalczania śliskości nawierzchni winny być przechowywane w służących do tego celu pojemnikach.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy użyciu czystej wody, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone w przypadku doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia środowiska w szczególności powstania odpadów niebezpiecznych. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. 1. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności powinny być gromadzone wyłącznie w urządzeniach do tego celu przeznaczonych.

2. Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu służą następujące rodzaje urządzeń:

1) pojemniki o minimalnej pojemności 110 l,

2) kontenery na komunalne odpady wielkogabarytowe oraz na odpady z remontów,

3) kosze na śmieci o minimalnej pojemności 10 l,

4) worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 120 l,

5) urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów o minimalnej pojemności 110 l, w tym :

a) pojemniki na opakowania ze szkła białego i kolorowego,

b) pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych i metali,

c) pojemniki na papier i tekturę.

3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów. Minimalna pojemność urządzeń do zbierania odpadów komunalnych powinna uwzględniać liczbę osób korzystających z tych urządzeń oraz średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, przy czym przy ustaleniu minimalnej pojemności urządzeń do zbierania odpadów komunalnych należy uwzględnić co najmniej dwutygodniowy cykl odbioru odpadów na terenie miasta, przy zapewnieniu selektywnego zbierania odpadów przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami.

4. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zaopatrzone w pokrywę, w celu zapewnienia właściwego stanu porządkowego i technicznego oraz winny być czyszczone i odkażane z częstotliwością zapewniającą utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym.

§ 6. 1. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników tych urządzeń, jak i dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia ciekłych odpadów komunalnych.

2. Na drogach publicznych kosze na śmieci powinny być ustawione po obu stronach drogi oraz w rejonie skrzyżowań, szczególnie w sąsiedztwie przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną i powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3. Odległość pomiędzy koszami , po jednej stronie, nie powinna być większa niż 200 m, a na terenie zabudowy objętej strefą "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej , określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, niż 75 metrów.

§ 7. 1. Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać w sposób zapobiegający przepełnianiu urządzenia do odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odpady powstałe w wyniku organizowanych imprez powinny być usunięte w ciągu 24 godzin od ich zakończenia. Na wniosek właściciela, skierowany do Burmistrza, możliwe jest wydłużenie tego terminu do 7 dni od zakończenia imprezy.

3. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością dostosowaną do pojemności tego urządzenia, nie dopuszczając do jego przepełnienia.

§ 8. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczony do składowania na składowisku odpadów wynosi:

1) w latach od 2006 do 2009 roku - 6.489,31 Mg,

2) w latach od 2010 do 2012 roku - 5.530,67 Mg,

3) w latach od 2013 do 2014 roku - 3.687,11 Mg.

§ 9. 1. Gmina Miasto Brzeg realizując Plan gospodarki odpadami dąży do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów, w szczególności poprzez działania wspierające segregację odpadów powstających w gospodarstwach domowych, obejmującą selektywne zbieranie odpadów nadających się do odzysku, wyodrębnianie organicznych odpadów biodegradowalnych oraz odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2. Wszystkie podmioty uprawnione odbierające odpady komunalne ( segregowane i nie segregowane ) z nieruchomości położonych w granicach miasta Brzegu mają obowiązek transportowania tych odpadów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Planu.

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

2) nie były uciążliwe dla innych osób,

3) nie zanieczyszczały terenów użyteczności publicznej i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru i opieki.

4. Właściciel psa , wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego użytku, zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) dodatkowo w kagańcu.

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą.

6. Zakazuje się szczucia psów oraz doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

7. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 11. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, za wyjątkiem nieruchomości położonych przy ulicach: Grobli, Błonie, Oławska, Starobrzeska, Kruszyńska.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

2) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

3) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,

4) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

5) na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

3. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren, na którym są one utrzymywane i jego bezpośrednie otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce regularnie usuwane.

4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany gromadzić i usuwać powstające w związku z utrzymywaniem tych zwierząt odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 12. 1. Nieruchomości zabudowane położone na terenie miasta Brzegu podlegają obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, w następujących terminach:

a) od 1 do 15 kwietnia, oraz

b) od 1 do 15 października.

§ 13. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama