reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 235) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała niniejsza określa wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Brzegu oraz wysokość maksymalnej opłaty za wyżywienie.

§ 2.

1. Ustala się dzienną opłatę za pobyt dziecka w żłobku miejskim w wysokości 0,63% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego odrębnymi przepisami. Ustalona w ten sposób opłata dzienna zaokrąglana jest do pełnych dziesiątek groszy.

2. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 5 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin pracy żłobka.

3. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku w wysokości 4,50 zł dziennie.

4. Stawka, o której mowa w ust. 2 i 3 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Ustalona w ten sposób opłata dzienna zaokrąglana jest do pełnych dziesiątek groszy.

§ 3.

1. Terminy wnoszenia opłat, o których mowa w §2 zostaną określone w umowie cywilnoprawnej zawartej przez dyrektora żłobka z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

2. Opłaty naliczane będą w oparciu o rzeczywistą liczbę dni przebywania dziecka w żłobku w danym miesiącu, a w przypadku opłat, o których mowa w §2 ust. 2 w oparciu o rzeczywistą ilość godzin pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin pracy żłobka.

§ 4.

Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny, opłatę, wymienioną w §2 ust. 1 obniża się o 30 %.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/270/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 4 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama