reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 oraz 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.2) ) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się godzinowe stawki opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmuje:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;

6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą godzinę świadczeń o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się opłatę w wysokości 2 zł.

4. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę, określonych w ust. 2 świadczeń, zgodnie z zadeklarowanym przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) czasem pobytu dziecka w przedszkolu

§ 2. Opłata o której mowa w § 1 ust. 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Za dziecko przyjęte do przedszkola w trakcie roku szkolnego wysokość opłat, o których mowa w § 1 i § 2 oblicza się proporcjonalnie do ilości dni roboczych pozostałych do końca miesiąca.

§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ulegają pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. Zwrot opłat z przyczyn określonych w ust. 1 następuje poprzez zarachowanie nadpłaty na poczet należności na następny miesiąc.

3. W przypadku miesiąca kończącego korzystanie ze świadczeń przedszkola nadpłata podlega zwrotowi.

§ 5. Opłata jest dokonywana do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/213/2001 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia odpłatności za przedszkole.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący


Kazimierz Didyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 .

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458 , Nr 219 poz. 1705 z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama