reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Niemodlin, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)1) , oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591)2) , Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się:

1) stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, w celu stworzenia uzdolnionym sportowcom z terenu Gminy Niemodlin odpowiednich warunków do dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego,

2) nagrody i wyróżnienia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku bieżącym lub poprzedzającym ich przyznanie.

2. Stypendium, nagroda lub wyróżnienie jest wyrazem uznania dla osiągnięć zawodnika w danej dyscyplinie sportowej

3. Stypendia, nagrody lub wyróżnienia przyznawane są sportowcom dyscyplin sportowych indywidualnych i zespołowych.

§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, nagrody i wyróżnienia określa się corocznie w uchwale budżetowej.

2. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym na okres nie przekraczający 10 miesięcy.

3. Stypendium stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia zawodnika.

4. Nagroda może być przyznana w formie finansowej lub rzeczowej.

5. Wyróżnienia są przyznawane w formie pucharów, statuetek lub książek wraz z listem gratulacyjnym.

§ 3. 1. Stypendium, nagroda lub wyróżnienie może być przyznane zawodnikowi, który z zastrzeżeniem ust.2, łącznie spełnia następujące warunki:

1) uprawia sport,

2) jest zrzeszony w klubie sportowym z siedzibą znajdującą się na terenie Gminy Niemodlin, lub zamieszkuje na terenie Gminy Niemodlin,

3) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni,

4) uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:

a) uczestniczył jako zawodnik w ostatnich zawodach w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich rangi takich jak:

- igrzyska: olimpijskie lub paraolimpijskie,

- mistrzostwa świata lub Europy,

- zawody cyklu pucharu świata lub Europy - w dowolnej kategorii wiekowej,

- akademickie mistrzostwa świata lub Europy,

- uniwersjada,

b) został powołany do składu kadry Polski lub uczestniczył jako zawodnik, w ostatnich zawodach w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich rangi krajowej takich jak:

- mistrzostwa Polski seniorów,

- mistrzostwa Polski w kategorii grup młodzieżowych,

- mistrzostwa Polski,

- ogólnopolska olimpiada młodzieży,

- zawody o puchar Polski,

c) uczestniczył jako zawodnik w ostatnich zawodach w dowolnej kategorii wiekowej w dyscyplinach nieolimpijskich rangi takich jak:

- mistrzostwa świata lub Europy,

- zawody cyklu pucharu świata lub Europy,

- pucharu Polski, mistrzostw Polski w kategorii grup młodzieżowych.

d) osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowych lub krajowych zawodach w dyscyplinach innych niż określone w lit. a, b i c.

2. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 może otrzymać stypendium, jeśli:

1) nie otrzymuje stypendium sportowego z innej jednostki samorządu terytorialnego,

2) przebieg jego dotychczasowej kariery sportowej, plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

§ 4. 1. Stypendia i nagrody dzieli się zgodnie z osiągniętymi przez zawodnika wynikami sportowymi na:

I stopnia - za wyniki sportowe określone w § 3 ust. 1 pkt. 4 litera a,

II stopnia - za wyniki sportowe określone w § 3 ust. 1 pkt. 4 litera b, c,

III stopnia - za wyniki sportowe określone w § 3 ust. 1 pkt. 4 litera d.

2. Określa się wysokość:

1) stypendiów:

I stopnia - 500 złotych brutto miesięcznie,

II stopnia - 300 złotych brutto miesięcznie,

III stopnia - 200 złotych brutto miesięcznie,

2) nagród

I stopnia - 2000 złotych brutto,

II stopnia - 1500 złotych brutto,

III stopnia - 1100 złotych brutto

3. W przypadku przyznania nagród w formie rzeczowej, stosuje się odpowiednio równowartość wysokości nagród określonych w ust. 2 pkt. 2.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia, dalej zwanych wnioskami, może wystąpić zawodnik, związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika.

2. Stypendium, nagrodę lub wyróżnienie może przyznać Burmistrz Niemodlina również z własnej inicjatywy.

3. Wzór wniosku określi Burmistrz Niemodlina w drodze zarządzenia.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosków, Burmistrz Niemodlina wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub nie uzupełniono pozostaje bez rozpatrzenia.

6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego przyznania.

§ 6. 1. Stypendia nagrody lub wyróżnienia przyznaje Burmistrz Niemodlina.

2. Decyzja Burmistrza Niemodlina jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Informację o przyznanych stypendiach, nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.

4. Burmistrz Niemodlina zawiera z zawodnikiem umowę stypendialną określającą wysokość oraz szczegółowe zasady wypłacania stypendium.

§ 7. 1. Burmistrz Niemodlina na uzasadniony pisemny wniosek zawodnika, związku sportowego, klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, lub z własnej inicjatywy pozbawia zawodnika stypendium w następujących przypadkach:

1) ustąpienia przesłanek warunkujących przyznane zawodnikowi stypendium o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. od 1 do 3,

2) zawieszenia lub pozbawienia praw zawodnika przez klub lub właściwy polski lub okręgowy związek sportowy lub trwałej dyskwalifikacji,

3) zaniedbania przez zawodnika obowiązku prawidłowej realizacji procesu szkolenia,

4) zaprzestania przez zawodnika startów lub treningów lub odmowy udziału w zawodach,

5) naruszenia przez zawodnika przepisów antydopingowych określonych przez krajowe i międzynarodowe organizacje sportowe,

6) narażenia przez zawodnika dobrego imienia Gminy Niemodlin, lub klubu sportowego zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami,

7) skazania zawodnika prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo,

8) zgonu zawodnika,

9) złożenia oświadczenia przez zawodnika o rezygnacji z pobierania stypendium.

§ 8. 1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, wypłaca się stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej niż przez 3 miesiące, przypadający w okresie na jaki przyznano stypendium.

2. Zawodnik, który ze względów zdrowotnych zakończył karierę sportową w trakcie okresu pobierania stypendium, a niezdolność do uprawiania przez niego sportu została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, traci prawo do pobierania stypendium z końcem miesiąca, w którym zostało wydane orzeczenie lekarskie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

PRZEWODNICZĄCY RADY


MARIUSZ NIECKARZ

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010r. Nr 151, poz. 1014

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 271 i Nr 214 , poz. 1806 ,z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162. poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, i Nr 167, poz. 1779, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128; i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama