reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Walce

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148 poz. 991) Rada Gminy Walce uchwala co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Walce w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;

6) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 0,13% aktualnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podlegającego ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.

4. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 3, wnosi się z góry do dnia 20 każdego miesiąca.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń i odpłatności, o których mowa w § 2 ust. 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Opłata pobrana z góry w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu będzie rozliczana podczas pobierania płatności za następny miesiąc.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/199/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia odpłat za świadczenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego gminy Walce.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nossol

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama