reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Walce

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591,ze zmianami; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami; Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 , poz. 991) Rada Gminy Walce uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały będzie mowa o:

1. Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572, z późn. zm. ).

2. Uczniach rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 90b ust.3 i ust.4 ustawy.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Walce na zasadach określonych w ustawie.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:

1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:

1)refundację zakupu podręczników, lektur, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego w tym wersji elektronicznej;

2)refundację zakupu pomocy dydaktycznych w tym komputerów z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz inny programów edukacyjnych;

3)refundację zakupu wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak, przybory szkolne, strój i obuwie umożliwiające udział w zajęciach sportowych, bądź rozwijających zainteresowania;

4)refundację zakupu innych rzeczy i przedmiotów wpływających na realizację procesu edukacyjnego.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, poszerzających wiedzę, umiejętności i zainteresowania, oraz innych wydatków związanych z procesem nauczania i rozwoju zainteresowań.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie, kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

§ 4. Uczniowi, w którego rodzinie:

1)dochód na osobę nie przekracza połowy kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami. ) może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 100 % miesięcznie kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami);

2)dochód na osobę nie przekracza kwoty o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr. 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 80% miesięcznej kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami );

3)dochód na osobę nie przekracza połowy kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr.64 poz.593 z późniejszymi zmianami) i występują co najmniej dwie z następujących sytuacji:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka i długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

f) alkoholizm lub narkomania,

g) uczeń pochodzi z rodziny niepełnej,

- może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 140 % miesięcznej kwoty, o której mowa w art.6 ust 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz 2255 z późniejszymi zmianami);

4)dochód na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr.64 poz.593 z późniejszymi zmianami) i występują co najmniej dwie z następujących sytuacji:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka i długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych

f) alkoholizm lub narkomania,

g) uczeń pochodzi z rodziny niepełnej,

- może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 120 % miesięcznej kwoty, o której mowa w art.6 ust 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz 2255 z późniejszymi zmianami).

§ 5. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są udzielane na podstawie wniosku.

2. Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, a w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy również dokumenty je potwierdzające.

3. Wniosek o zasiłek szkolny dodatkowo powinien zawierać szczegółowe uzasadnienia zdarzenia, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

4. Za zdarzenia losowe uznaje się w szczególności: całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia mienia na skutek klęski żywiołowej, pożaru lub kradzieży oraz śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

§ 6. Przyznana pomoc materialna jest realizowana poprzez zwrot wydatków z tytułu przedstawionych i zakwalifikowanych do wypłaty rachunków i faktur lub innych dowodów księgowych, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na bankowy rachunek wskazany przez wnioskodawcę.

§ 7. Wzór wniosku o pomoc materialną o charakterze socjalnym określa w drodze zarządzenia Wójt Gminy Walce.

§ 8. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.

§ 9. Traci moc Uchwała NR XXVII /198/09 Rady Gminy w Walce z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walce.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Nossol

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama