| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Brzegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214poz.1806,Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje.

§ 2. 1. Burmistrz Miasta Brzegu może wnosić do spółek w zamian za obejmowane udziały:

1) wkłady pieniężne do kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta na dany rok,

2) wkłady niepieniężne ( aporty).

2. Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 100.000 zł. wymaga opinii Rady Miejskiej Brzegu.

3. O wniesieniu udziałów do spółki decyduje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

§ 3. 1. Zbywanie udziałów następuje w jednym z trybów określonych odrębnymi przepisami. O wyborze trybu decyduje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

2. W spółkach, w których Gmina Miasto Brzeg jest jedynym lub dominującym udziałowcem, zbycie udziałów w ilości powodującej, że pozostałe udziały należące do Gminy Miasto Brzeg uprawniać będą do mniej niż 51% głosów na zgromadzeniu, wymaga opinii Rady.

3. Cofanie udziałów należących do Gminy Miasto Brzeg następuje przez ich umorzenie zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. O cofaniu udziałów należących do Gminy Miasto Brzeg decyduje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

§ 4. O każdym wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów Burmistrz Miasta Brzegu informuje Radę Miejską na najbliższej sesji. Informacja Burmistrza powinna zawierać dane o ilości i wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów, a także do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub komu zostały zbyte.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/291/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie określania zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Brzegu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »