| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci,

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,

6) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł.

4. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3.

1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 4, wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca.

2. Opłaty pobrane z góry w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu są rozliczane podczas pobierania płatności za następny miesiąc.

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za jedno pobiera się opłatę, o której mowa w § 2 ust. 3 w pełnej wysokości, za każde następne w wysokości 50%.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielnica.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/216/06 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jemielnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »