| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 ) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje społeczne (dalej "konsultacje") przeprowadza się w wypadkach przewidzianych w ustawie lub sprawach ważnych dla Gminy Lubrza w celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z mieszańcami obszaru Gminy Lubrza, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom lub z ogółem mieszańców Gminy Lubrza.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Lubrza.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podejmuje Wójt w formie zarządzenia:

1) w sprawach, w których przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa;

2) w sprawach dotyczących przyjęcia i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy.

2. Wójt zobowiązany jest wydać zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawach innych niż wskazane w ust. 1 na wniosek Rady Gminy.

§ 4. 1. Wójt wyznacza i upoważnia pracownika Urzędu Gminy do wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem konsultacji oraz przeprowadzenia konsultacji.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może powołać zespół do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w § 3 zawiera:

1) cel /przedmiot konsultacji społecznych;

2) pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć poddawane ocenie mieszkańców - o ile sformułowanie takich pytań nie prowadzi do nadmiernego zawężenia przedmiotu konsultacji;

3) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, w tym w szczególności termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia konsultacji oraz terminy, w których mieszkańcy będą mogli czynnie uczestniczyć konsultacjach (zgłaszać uwagi, wypełniać kwestionariusze, uczestniczyć w spotkaniach etc.);

4) obszar Gminy, na terenie którego realizowane będą konsultacje;

5) formy, w których realizowane będą konsultacje;

6) osobę upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji;

7) wzory formularzy, kart, ankiet itp.- jeśli występują;

8) inne niezbędne dla prawidłowego przebiegu konsultacji zapisy.

§ 6. 1. Ustanawia się, iż w minimalnym zakresie realizacja konsultacji społecznych wymaga:

1) publikowania na stronie internetowej www.lubrza.opole.pl oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

a) informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej co najmniej zaproszenie do udziału w konsultacjach oraz informacje zawarte w Zarządzeniu Wójta,

b) wszelkich komunikatów, zaproszeń, kwestionariuszy dotyczących podjętych konsultacji,

c) raportu /sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji.

2) wywieszenia informacji o planowanych konsultacjach w siedzibie Urzędu Gminy,

3) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach Radnym Gminy.

2. Ustala się, iż informacje dotyczące planowanych konsultacji publikowane na stronie internetowej www.lubrza.opole.pl i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia.

§ 7. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem formy:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) otwartych spotkań z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych;

3) zebrań przedstawicieli organizacji pozarządowych;

4) konsultacji w ramach zespołów i komisji reprezentujących organizacje pozarządowe, środowiska przedsiębiorców lub inne środowiska niż organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy;

5) narzędzi komunikacji pisemnej - umożliwienie przedstawiania opinii, uwag, pytań, komentarzy na specjalnie do tego przygotowanych formularzach (konsultacje pisemne);

6) badania ankietowego, realizowanego poprzez umożliwienie uczestnictwa w konsultacjach w formie wyrażania swej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet, kwestionariuszy etc.;

7) list mailingowych do zainteresowanych podmiotów;

8) narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową www.lubrza.opole.pl w szczególności poprzez udostępnienie dokumentów, możliwości zadawania pytań poprzez formularze internetowe, fora internetowe, sondy internetowe;

9) wywiadów z zainteresowanymi podmiotami - indywidualnych lub grupowych (tzw. spotkania fokusowe);

10) skrzynek kontaktowych / skrzynek na uwagi umieszczanych w budynkach gminnych lub w ogólnodostępnych miejscach;

11) badań sondażowych na próbie reprezentatywnej.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej spośród wskazanych w ust. 1 form.

3. Wójt może podjąć decyzję o wykorzystaniu innych, dodatkowych form konsultacji, jeśli uzasadnia to przedmiot planowanych konsultacji.

4. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji podmiotowi wyspecjalizowanemu w realizacji konsultacji społecznych.

§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej informacje o:

1) celu konsultacji;

2) podmiotach zaangażowanych w konsultacje;

3) przebiegu konsultacji; wykorzystanych formach konsultacji;

4) zgłoszonych głównych uwagach / postulatach / opiniach / pytaniach / wynikach badań etc. i odniesieniu się do nich przez przedstawicieli Gminy;

5) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań; kwestiach wymagających dalszych uzgodnień; obszarach, w których nie osiągnięto konsensusu etc.

2. Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.lubrza.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,

Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza


Elżbieta Szwadowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »