| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lubrza w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach 8:00 - 13:00 w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

2) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

3) zabawy i zajęcia tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

4) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;

5) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 ustala się opłatę w wysokości 0,60 zł

4. Miesięczną opłatę za świadczenia ustala się mnożąc zadeklarowaną dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wysokość opłaty za jedną godzinę i liczbę dni roboczych w miesiącu.

5. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych i godzin, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola .Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.

6. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 3. 1. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty, wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) niezależnie od opłat za posiłki z góry , w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

2. Opłatę za wydawane posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców niezbędnych do ich przygotowania.

§ 4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za jedno pobiera się opłatę, o której mowa w § 2 ust. 3 w pełnej wysokości, za każde następne w wysokości 50%.

§ 5. Zakres realizowanych przez przedszkola publiczne świadczeń oraz odpłatności , o których mowa w § 2 i 3 zostanie określony w umowie cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka a dyrektorem przedszkola publicznego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/246/06 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 września 2006r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Lubrza przedszkola publicznego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza


Elżbieta Szwadowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »