| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzące wychowanie przedszkolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 67a ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez jednostki organizacyjne Gminy Byczyna realizujące zadania wychowania przedszkolnego, zwane dalej "przedszkolami", w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach i w godzinach określonych w statucie przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i sprawowania opieki nad wychowankami w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:

1)gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,

2)zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3)gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci,

4)zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,

5)działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,

6)zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacje dzieci,

7)zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1,20 zł.

4. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz w § 5 ust. 2, wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 3. 1. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust.1 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Opłata pobrana z góry ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

3. Zwrot opłat z przyczyn określonych w ust. 2 następuje poprzez zarachowanie nadpłaty na poczet należności na następny miesiąc.

4. W przypadku miesiąca kończącego korzystanie ze świadczeń przedszkola nadpłata podlega zwrotowi.

§ 4. 1. Zakres realizowanych w przedszkolu świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, zasady i wysokość odpłatności za te świadczenia oraz opłat za korzystanie przez dziecko z wyżywienia, a także pobierania odsetek za zwłokę w regulowaniu należności określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

2. Wzór umowy określa Burmistrz Byczyny.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują w umowie liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1.

§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 6. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za jedno dziecko pobiera się opłaty określone w § 2 ust. 3 w pełnej wysokości, za każde następne w wysokości 50%.

§ 7. Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 2 ust. 3:

1)w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna.

2)w oddziałach zamiejscowych Publicznego Przedszkola w Byczynie.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Publiczne Przedszkole w Byczynie i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

Iwona Sobania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »