| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OWR-4210-34/2011/73/XII-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 4 lipca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiebiorcy: Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu

posiadającego KRS 0000014339

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia 1 lutego 2011 r. nr OWR-4210-51/2010/2011/73/XII-A/DB, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona w dniu 1 lutego 2011 r. decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-51/2010/2011/73/XII-A/DB z okresem obowiązywania do dnia 29 lutego 2012 r.

W dniu 5 lipca 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwa, uzupełniony w dniach 19 i 27 lipca oraz 5 i 12 sierpnia 2011 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianą cen i stawek opłat dosawcy paliwa gazowego.

Stosowne przepisy zawarte w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) stanowią, że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy i oceny skutków ekonomicznych zmiany paliwa gazowego. Biorąc pod uwage termin obowiązywania taryfy z dokonanej analizy wynika, że zmiana ta stanowi istotną i nieprzewidzianą zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a więc spełnione są przesłanki o których mowa w ww. przepisach.

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami cytowanego wyżej rozporządzenia.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

z up. Prezesa Urządu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymuje:

1) ECO SA

ul. Harcerska 15

45-158 Opole

2) Wojewoda Opolski

-Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 i załącznika (Część I ust. 53 pkt 1) ustawy o opłacie skarbowej - starszy specjalista Dorota Balińska

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-34/2011/73/XII-B/DB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

2011TREŚĆ ZMIANY TARYFY 16-08-2011 URE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »