| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505;z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Zdzieszowice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne lub budowie proekologicznego ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego i przyłączenie do sieci ciepłowniczej) oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych w obrębie granic administracyjnych miasta i gminy Zdzieszowice.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania ustala "Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Zdzieszowice do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowie proekologicznego ogrzewania na terenie miasta i gminy Zdzieszowice", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach


Monika Wąsik-Kudla


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady wspierania zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza. Celem dofinansowania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez zastąpienie wszystkich palenisk węglowych i kotłowni koksowo-węglowych systemami proekologicznymi i/ lub zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zrealizowane nie wcześniej niż w 2010 r (decyduje data wystawienia protokołu odbioru nie wcześniej niż z dniem 01.01.2010 r.).

3. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do inwestycji realizowanych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice, polegających na:

1) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, wykonanie proekologicznego systemu ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego i przyłączenie do sieci ciepłowniczej ) lub

2) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania lub

3) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania.

4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe, zwane dalej "Wnioskodawcą", będące właścicielami lub współwłaścicielami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela) położonych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

1. Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem,

2) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowe, kocioł olejowe, przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku),

3) jeżeli inwestycja została zrealizowana na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. może być przyznane:

2. Dofinansowanie na budowę proekologicznego ogrzewania może być przyznane:

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem,

2) po wykonaniu proekologicznego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego i przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

3) jeżeli inwestycja została zrealizowana na terenie miasta i gminy Zdzieszowice.

3. Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania może być przyznane:

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem,

2) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła,

3) po zamontowaniu kolektorów słonecznych, pompy ciepła,

4) jeżeli inwestycja została zrealizowana na terenie miasta i gminy Zdzieszowice,

4. Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania może być przyznane:

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem,

2) po zamontowaniu kolektorów słonecznych, pompy ciepła,

3) jeżeli inwestycja została zrealizowana na terenie miasta i gminy Zdzieszowice,

4) do nowych budynków pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

5. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę.

6. Kosztami kwalifikowanymi, w przypadku zadań objętych dofinansowaniem, są wydatki poniesione na zakup i montaż:

- kotła gazowego c.o. oraz elementów grzewczych;

- kotła olejowego c.o. oraz elementów grzewczych;

- urządzeń oraz elementów grzewczych w przypadku ogrzewania elektrycznego;

- elementów grzewczych w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej lub lokalnej kotłowni proekologicznej;

- pompy ciepła oraz elementów grzewczych;

- kolektorów słonecznych oraz materiałów wchodzących w skład układu solarnego.

7. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia wystawcy ww. dokumentów.

8. Wysokość dofinansowania wynosi:

1) w przypadku zadań polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne lub wykonaniu proekologicznego systemu ogrzewania - maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 2.500 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 7.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

2) w przypadku zadań polegających na instalacji kolektorów słonecznych - maksymalnie % kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak więcej niż 4.500 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 8 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

3) w przypadku zadań polegających na instalacji pompy ciepła - maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, związanych z realizacją tych zadań, jednak więcej niż 8.000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 16.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

4) w przypadku zadań zrealizowanych w nowym budynku mieszkalnym, polegających na instalacji systemu grzewczego zintegrowanego z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła - maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, związanych wyłącznie z zakupem i montażem instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii:

- jednak nie więcej niż 4.000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 8.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych - w przypadku zintegrowania z kolektorami słonecznymi,

- jednak nie więcej niż 7.000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 17.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych - w przypadku zintegrowania z pompą ciepła.

9. Dofinansowaniem objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski.

10. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany budynek jednorodzinny/wielorodzinny lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.

11. Dofinansowaniu nie podlega zakup kotłów przenośnych (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe i elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego.

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

1. Udzielenie dofinansowania może nastąpić na wniosek zainteresowanego pod warunkiem:

1) korzystania przez okres 5 lat od daty udzielenia dofinansowania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przy jednoczesnym zlikwidowaniu istniejącego pieca na węgiel lub koks i/lub

2) wykonaniu proekologicznego systemu ogrzewania w nowo powstałych budynkach

3) korzystania z nowo zainstalowanej instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii przez okres 5 lat od daty udzielenia dofinansowania.

2. Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku:

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym,

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

3. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania, sporządzonego na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, przez upoważnioną osobę.

4. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości.

5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej do wniosku należy m.in. dołączyć:

- uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;

- umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu Zarządcy (gdy taką zawarto);

- uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Zdzieszowice oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dofinansowanie, poświadczone przez zarząd/Zarządcę.

6. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa, w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 wraz z wykazem dokumentów jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy Zdzieszowice można składać przez cały rok.

8. Wszystkie wnioski, według kolejności zgłoszeń, poddawane są kwalifikacji formalnej oraz ocenie pod względem najlepszych efektów ekologicznych, przez Komisję powołaną przez Burmistrza Zdzieszowic.

9. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje kontroli w mieszkaniu/budynku, potwierdzając dokonaną inwestycję spisanym protokołem.

10. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilno - prawnej pomiędzy Burmistrzem Zdzieszowic a Wnioskodawcą.

11. W przypadku negatywnej decyzji Komisji, Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

12. Środki przekazywane będą w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu i podpisaniu umowy cywilno - prawnej z Burmistrzem Zdzieszowic.

13. Umowa powinna zawierać w szczególności.:

1) cel, na jaki dotacja została przyznana; określenie wysokości dotacji i tryb płatności; określenie terminu realizacji przedmiotu umowy; tryb kontroli wykonania zadania;

2) określenie warunków rozliczenia dotacji.

3) określenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4) tryb kontroli wykonania zadania;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

14. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy przez Wnioskodawcę.

15. Dotacja podlega zwrotowi w całości w przypadku:

a) likwidacji inwestycji w okresie 5 lat od daty otrzymania dofinansowania,

b) wprowadzenia alternatywnego nie ekologicznego ogrzewania,

c) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń.

16. Burmistrz Zdzieszowic zastrzega sobie prawo:

1) możliwości przeprowadzenia kontroli przez Komisję do lat pięciu od daty pobrania przez Wnioskodawcę przyznanego dofinansowania;

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o:

a) nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu;

b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu/budynku w postaci urządzeń nie spełniających warunków niniejszego Regulaminu;

3) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej pobrania, w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

17. Dopuszcza się możliwość wypłaty dotacji osobie trzeciej, wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia sporządzonego przez Wnioskodawcę w obecności pracownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska lub notariusza.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Procedura przyznawania i rozliczania dotacji będzie realizowana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, po ich kwalifikacji przez Komisję, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel w danym roku budżetowym.

2. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

3. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice.

4. Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu jest wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/81/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.odt

Załącznik nr 2 do Regulaminu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »