| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OWR-4210-31/2010/88/X-A/CP/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia X taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Namysłowie

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze mianami) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie

zatwierdzenia X taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp z o. o z siedzibą w Namysłowie zwanego dalej "Przedsiębiorstwem"

posiadającej KRS 0000092050

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła

na okres do dnia 30 września 2012 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 14 listopada 2008 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/1189/88/W/OWR/2008/BH oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1163/88/W/OWR/2008/BH, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku obowiązywania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych za okres 12 miesięcy. W cenach i stawkach opłat uwzględniono uzasadniony zwrot z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3)Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, nie wcześniej jednak niż od 1 października 2011 r.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 16 czerwca 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045


otrzymuje:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Łączańska 12

46-100 Namysłów

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-31/2010/88/X-A/CP/MK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZEC Namysłów X taryfa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »