| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz..230, Nr 106 poz..675, z 2011 roku Nr 21 poz.113) oraz na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 roku Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz. 1475), w związku z
§ 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927), Rada Miejska w Ujeździe uchwala następujący program pomocowy:

§ 1. Program pomocowy jest zgodny ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeniu Komisji (We) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE. L. 08. 214. 3) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatków od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927).

§ 2. 1. Uchwałę przyjmuje się w celu wspierania przedsiębiorców dokonujących w okresie obowiązywania tej uchwały nowych inwestycji na nieruchomościach na terenie Gminy Ujazd polegającej na nabyciu własności gruntów przeznaczonych do budowy budynków i budowli, a także inwestycji w postaci budynków i budowli.

2. Za nową inwestycję uważa się inwestycję w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz od podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną pomoc (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927).

§ 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 5 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wymienionych w § 2 ust. 2 oraz zgodnie z niniejszą uchwałą

§ 4. Formą pomocy jest całkowite lub częściowe zwolnienie od podatku od nieruchomości

§ 5. Zwalnia się w całości lub w części od podatku od nieruchomości budynki i budowle nowo wybudowane lub zakupione na rynku pierwotnym lub zakupione przez przedsiębiorstwa od Gminy Ujazd, Skarbu Państwa albo od Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, lub zakupione od podmiotów, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, pod warunkiem wykorzystania ich do wykonywania działalności gospodarczej.

§ 6. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 5, dotyczy nieruchomości, na której podmiot prowadzący działalność gospodarczą realizuje nowe inwestycje, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczającą ogółem równowartość 1 mln zł - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorstw;

2) nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczającą ogółem równowartość 3 mln zł - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorstw;

3) nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczającą ogółem równowartość 7 mln zł - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorstw;

4) nakłady finansowe na nową inwestycję przekraczającą ogółem wartość 15 mln zł - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w punktach 1- 3,

5) utworzone i utrzymane zostaną miejsca pracy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały w ilości:

1/5 - w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2/10 - w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

3/15 - w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

4/20 - w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

2. Zwolnienie przysługuje przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

§ 7. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, przedsiębiorca obowiązany jest dokonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania.

4. Zwolnienie, o którym mowa w § 5, przysługuje pod warunkiem, że inwestycja będzie utrzymana co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej realizacji.

5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

§ 8. Nową inwestycję należy zakończyć w terminie 4 lat od końca roku, w którym podmiot gospodarczy rozpoczął prace związane z nową inwestycją.

§ 9. Za rozpoczęcie prac związanych z nową inwestycją uważa się podjęcie prac budowlanych udokumentowanych wpisem do dziennika budowy.

§ 10. 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycja przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

2) oświadczenia o wartości nowej inwestycji ogółem, w tym o nakładach finansowych o wartości nowej inwestycji ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącą co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

3) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały

4) informacji o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie gminy Ujazd, w przeliczeniu na pełne etaty - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały

5) informacji o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz.312)

6) dokumentu stwierdzającego oddanie budynku lub budowli objętych nową inwestycją do użytkowania - kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję

7) oświadczenia, że inwestycja jest nowa, zgodnie z przepisami rozporządzenia

8) oświadczenia, że poniesione koszty mieszczą się w katalogu określonym w § 6 ust.1 rozporządzenia oraz są ściśle związane z inwestycją

9) oświadczenia, że działalność prowadzona w związku z nową inwestycją jest inna niż wskazana w § 4 rozporządzenia oraz przedstawieniu dokumentu wskazującego rodzaj działalności jaki będzie realizowany w związku z nową inwestycją

§ 11. 1. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec Gminy Ujazd.

2. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy § 5 uchwały nie podlegają:

1) grunty, budynki lub ich części, związane z prowadzeniem działalności handlowej oraz budowle związane z tymi budynkami;

2) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności określonej podklasą 47.30. Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Rozp. RM z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (Dz. U. 07.251.1885 zał.) - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

§ 12. 1. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszego programu jest zobowiązany do 15 stycznia każdego roku przedstawiać informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dz.U. Nr 53 poz.312

2. Do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić informację o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie wg. stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem , że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od dnia jej otrzymania - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w programie, w tym także sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 13. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ podatkowy pisemnie o utracie prawa do zwolnienia od podatku nieruchomości na podstawie programu - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

Utrata prawa do zwolnienia odejmuje takie przypadki jak:

1) nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lat w przypadku MSP,

2) zaprzestanie prowadzenia w nieruchomości działalności, o której mowa w § 2 ust. 1;

3) sprzedaż nieruchomości objętej zwolnieniem w trakcie trwania zwolnienia, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały;

4) utratę tytułu prawnego do nieruchomości.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust.1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. Przedsiębiorca, który podał nieprawidłowe dane co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnień zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zmianami)

5. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego przez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy o której w ust.4.

§ 14. 1. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

2. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej uchwały, przedsiębiorcy, którzy na jej podstawie nabyli prawo do zwolnień, zachowuje je przez okresy wskazane niniejszą uchwała po spełnieniu warunków w niej określonych.

§ 15. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

2. Burmistrz Ujazdu do końca I kwartału każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej w Ujeździe sprawozdanie z udzielonej pomocy za rok ubiegły.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 14 dni od dnia tego ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rajmund Suhs


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/2011
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji.

1. Oznaczenie przedsiębiorcy :

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Siedziba …………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………………………

REGON ………………………………………….

symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności

……………………………………………….......

adres korespondencyjny …………………………………………………………………..

wielkość przedsiębiorcy ( zaznaczyć "x" w odpowiednim miejscu)

o mikroprzedsiębiorca

o mały przedsiębiorca

o średni przedsiębiorca

o inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy………………………………............

telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...

2. Dane nowej inwestycji :

Rodzaj inwestycji....................

Opis inwestycji………………………………………

............................

Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja (ulica i nr, numer księgi wieczystej, numery działek, powierzchnia gruntów, wartość i rodzaj budowli, dane dot. budynków itp.)

............……………………................

Data rozpoczęcia inwestycji ………………………

Planowana data zakończenia inwestycji ……………………….

Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją

- liczba osób zatrudnionych przed rozpoczęciem inwestycji ………………..

- planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy …………………

3. Do wniosku załączam

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

2) bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia

3) Inne dokumenty (podać jakie)………………………………

4. Oświadczenia przedsiębiorcy :

1) zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.

2) zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Ujazd przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji.

3) deklaruję, że nowa inwestycja nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi w § 11 ust. 2 uchwały

4) zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

……..………………………

podpis i pieczęć wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/43/2011
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 czerwca 2011 r.

....................................................
imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy
......................................
adres zamieszkania (siedziby)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
• oświadczam, że w dniu …………………. została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 2 uchwały .
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

...........................................
miejscowość, data

...............................................
podpis przedsiębiorcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/43/2011
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 czerwca 2011 r.

..........................................
imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy
.................................
adres zamieszkania (siedziby)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
• oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt ….. uchwały, wynosi łącznie ………………… zł, z czego udział własny wynosi ………………….zł, co stanowi ……………% wartości inwestycji .
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

................................
miejscowość, data

................................
podpis przedsiębiorcy lub osoby
.uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/43/2011
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 czerwca 2011 r.

.....................................
imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy
...................................
adres zamieszkania (siedziby)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
• oświadczam, że w dniu ……………utworzono ……….nowych miejsc pracy
związanych z nowa inwestycją, o której mowa w § 2 ust. 2 uchwały
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

................................
miejscowość, data

..................................................
podpis przedsiębiorcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/43/2011
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 czerwca 2011 r.

.................................
imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy
..................................
adres zamieszkania (siedziby)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
• oświadczam, że na dzień …………… stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie
na terenie gminy Ujazd, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ………
( w tym …………) pracowników zatrudnionych w związku z nowa inwestycją
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

................................
miejscowość, data

................................................................
podpis przedsiębiorcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »