reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/160/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz., 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 31 ust 3, art. 35 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171, poz.1016 ) Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle uchwala co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe zwanych dalej zawodnikami oraz dla trenerów za zasługi wniesione w ich osiągnięcie oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, a także określa rodzaje i wysokość tych nagród.

§ 2. 1. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle niezrzeszonym w żadnym klubie sportowym lub będącymi członkami klubów sportowych lub stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle - za osiągnięte wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w kategoriach: junior, młodzieżowiec, senior.

2. Nagrody przyznawane mogą być trenerom prowadzącym szkolenia zawodników wymienionch w ust.1, osiągających wysokie wyniki sportowe - za zasługi wniesione w ich osiągnięcie - oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 3. 1. Nagroda może zostać przyznana za osiągnięcia w dyscyplinach sportu określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe wydanym przez ministra właściwego do spraw sportu.

2. Za wysoki wynik sportowy, o którym mowa w § 2 uznaje się:

a) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,

b) zajęcie co najmniej 6 miejsca w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy,

c) zajęcie co najmniej 3 miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy polski związek sportowy lub innych międzynarodowych zawodach sportowych w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu,

d) awans zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

3. Nagroda może być przyznana, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:

a) ośmiu zawodników w konkurencjach indywidualnych,

b) osiem drużyn w dyscyplinach sportowych i konkurencjach sportowych zespołowych reprezentujących różne kluby sportowe,

c) osiem państw w przypadku zawodów międzynarodowych.

§ 4. 1. Nagrody za osiągnięcia, o których mowa w § 3 przyznaje Prezydent Miasta Kędzierzyn -Koźle na wniosek:

a) klubów, związków, stowarzyszeń sportowych,

b) instytucji kultury fizycznej,

c) osób fizycznych z wyłączeniem osób ubiegających się o wyróżnienie

d) innych podmiotów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu sportu

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody winien zostać przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały lub zawierać co najmniej niżej wymienione informacje:

- dane wnioskodawcy,

- dane kandydata zgłoszonego do odebrania nagrody,

- zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

- informacja o osiągniętych wynikach sportowych lub zasługach wniesionych w ich osiągnięcie,

- uzasadnienie wniosku,

- załączniki potwierdzające uzyskany wynik sportowy lub zasługi wniesione w ich osiągniecie potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub macierzysty klub sportowy,

- oświadczenie do celów podatkowych.

2. Wnioski należy składać w Wydziale Rozwoju, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w roku, w którym wynik sportowy został uzyskany, a ostatecznie do końca stycznia roku następnego.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich we wskazanym terminie.

5. Kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Sportu wraz z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Radnym Rady Miasta członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz przedstawicielem Gminnej Rady Sportu dokonują weryfikacji złożonych wniosków pod względem spełnienia wymogów określonych w niniejszej uchwale i następnie po zapoznaniu się z opinią Gminnej Rady Sportu przedkładają Prezydentowi Miasta wniosek w celu podjęcia decyzji o przyznaniu nagród.

6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 6. 1. Nagrody przyznawane i wręczane są przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do 30 czerwca każdego roku za wyniku sportowe uzyskane w roku poprzednim.

2. Za wyniki sportowe uzyskane w roku 2010 nagrody zostaną przyznane niezwłocznie po wejście w życie niniejszej uchwały.

3. Nagrodą za wyniki sportowe i zasługi, o których mowa w § 2 jest: dyplom okolicznościowy oraz nagroda pieniężna bądź nagroda rzeczowa.

4. Wysokość (wartość) nagrody dla każdej z uprawnionych osób nie może przekroczyć kwoty 4.000 zł brutto.

5. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, do wysokości (wartości) nagrody o której mowa w § 6 ust. 4 pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny uczestniczących w zawodach z tym, że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekroczyć kwoty nagrody zbiorowej podzielonej przez ilość zawodników.

6. O formie nagrody jak i jej wysokości decyduje Prezydent Miasta biorąc pod uwagę rangę zawodów, kategorie wiekową, uzyskany wynik sportowy a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody a zabezpieczonych uchwałą budżetową.

7. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy dla zawodnika, drużyny bądź trenera za godne reprezentowanie Miasta Kędzierzyn-Koźle bądź osiągnięcie lub przysłużenie się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w olimpijskiej dyscyplinie sportowej o niewymiernym charakterze. W takim przypadku nie mają zastosowania terminy, o których mowa w § 5 ust 2 i § 6 ust 1-2.

§ 7. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół w tym samym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w §3 ust 2 i 3, przyznaje się jedną nagrodę, biorąc pod uwagę najwyższy osiągnięty wynik sportowy Zapis ten stosuje się również w odniesieniu do trenerów zawodników oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 8. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Urzędu Miasta K- Koźle

§ 9. Przepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Miasta Kędzierzyn- Koźle do przyznania nagród i wyróżnień

§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/341/2004 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju nagród za uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn - Koźle.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Elżbieta Czeczot

Załącznik do Uchwały Nr XIII/160/11
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla za wysokie wyniki sportowe w roku ...

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama