reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar godzin opieki nad dzieckiem, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 131 poz.764 i Nr 171 poz. 1016), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za 1 godzinę pobytu dziecka w żłobkach prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem".

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.

§ 2. 1. Zwolnienie od opłat za pobyt dziecka w żłobku przysługuje na drugie i kolejne dzieci, tych samych rodziców /opiekunów prawnych, uczęszczające równocześnie do żłobka:

1) częściowe - na drugie dziecko w wysokości 50% opłat określonych w § 1 ust.1 i § 4,

2) całkowite - na kolejne dzieci.

§ 3. 1. Maksymalna wysokość dziennej stawki żywieniowej nie może przekroczyć 0,5% "minimalnego wynagrodzenia".

2. Wysokość opłaty za wyżywienie, ustala dyrektor żłobka w formie kwotowej dziennej stawki żywieniowej.

§ 4. Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVI/598/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz uchwała Nr V/38/07 z dnia 12 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/598/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2006r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, który może określić wzór zawieranej miedzy dyrektorem żłobka a rodzicami/ prawnymi opiekunami umowy o opiekę nad dzieckiem do lat 3, w tym zakres świadczonych przez żłobek usług.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym upływa 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Elżbieta Czeczot

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama