reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. wycieczkach szkolnych, "zielonych szkołach", wyjazdach do kina, teatru, muzeum, nauce języków obcych, zajęciach sportowych, gimnastyki korekcyjnej tanecznych, recytatorskich, muzycznych, komputerowych i innych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup: podręczników, a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, atlasów, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, okularów korygujących wzrok, stroju galowego i gimnastycznego, przy czym w skład stroju gimnastycznego, zakupionego w ramach stypendium szkolnego, wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, obuwie typu sportowego, i innego wyposażenia uczniów , wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki - przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 - poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności:

a) pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);

b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe uzna, że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa w pkt. 1-3 nie jest możliwe lub celowe.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w ust. 1 pkt.1, realizowane jest przez:

1) zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia;

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na podstawie przedstawionych rachunków.

3. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w ust.1 pkt. 2, udzielane jest przez:

1) dostarczenie uczniowi, podręczników lub innych pomocy o charakterze edukacyjnym zaakceptowanych przez szkołę;

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym na podstawie przedstawionych rachunków, przy czym łączna kwota wydatków na zakup stroju gimnastycznego i galowego nie może przekroczyć 20 % łącznej kwoty przyznanego stypendium szkolnego.

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w ust.1 pkt. 3 lit. a, realizowane jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakwaterowanie ucznia na podstawie przedstawionych rachunków.

5. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w ust.1 pkt. 3 lit. b, realizowane jest przez zwrot kosztów biletów miesięcznych lub jednorazowych na podstawie przedstawionych dokumentów (rachunków za ich zakup, znaczków, biletów).

6. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4 oraz ust. 5 należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe w terminie określonym w decyzji.

7. Zwrot poniesionych kosztów, o których wyżej mowa, nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów, w terminie określonym w § 4 ust.4. regulaminu.

8. Zwrotowi podlegają wyłącznie wydatki związane z rokiem szkolnym, w którym uczniowi przyznano stypendium szkolne.

9. Na pisemną, uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe może wypłacić stypendium szkolne w formie pieniężnej na pokrycie wydatków, o których mowa w ust.1 pkt.1-3, pod warunkiem przedłożenia w terminie 14 dni dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.

2) w § 4 ust.4 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

do dnia 31 lipca - za okres od stycznia do czerwca danego roku.

3) po § 16 dodaje się § 17 w brzmieniu:

§ 17. W sprawach nieobjętych regulaminem, stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rajmund Suhs

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama