reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który brał udział w współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii młodzieżowej lub seniorów i:

1) zajął medalowe miejsce w mistrzostwach Polski,

2) brał udział w Mistrzostwach Świata lub Europy,

3) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej pięcu krajów,

4) jest członkiem kadry narodowej.

2. Zawodnik, o którym mowa w ust. 1 musi dodatkowo spełniać łącznie następujące warunki:

1) jest członkiem lub wychowankiem stowarzyszenia lub klubu sportowego działającego na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach i nie ukończy 25 lat w roku przyznawania stypendium,

2) uprawia dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla kultury fizycznej i sportu,

3) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.

3. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.

4. Warunki określone w ust 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w których zawodnicy są zrzeszeni lub stowarzyszenia bądź kluby, których zawodnicy są wychowankami.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, referacie właściwym dla kultury fizycznej i sportu, w terminie do 30 października każdego roku poprzedzającego rok przyznawania stypendium.

3. Po zakończonym naborze wniosków, kierownik referatu właściwego dla kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w ust. 2, dokonuje ich weryfikacji pod względem formalnym i przekazuje je niezwłocznie Komisji, o której mowa w § 5.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy (m. in.: nazwa klubu, stowarzyszenia, adres, telefon),

2) dane osobowe kandydata do stypendium (m. in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, adres właściwego Urzędu Skarbowego, nazwa banku i numer bankowego, tel. kontaktowy),

3) informację dotyczącą osiągnięć o kandydacie,

4) uzasadnienie wniosku,

5) opinię zarządu klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w którym kandydat jest zrzeszony w danej dyscyplinie, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt. 3.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku załącza się:

1) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez zawodnika warunków określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1,

2) opinię i potwierdzenie przez właściwy klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w których zawodnicy są zrzeszeni, wymaganego wyniku sportowego,

3) aktualny wyciąg z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy.

4. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz klubu, stowarzyszenia, a także kandydat do stypendium, który odrębnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

§ 5. 1. Burmistrz Strzelec Opolskich w drodze zarządzenia powołuje Komisję do spraw stypendiów, określa jej skład osobowy oraz tryb działania.

2. Komisja do spraw stypendiów, zwana dalej Komisją, rozpatruje i opiniuje wnioski o przyznanie i pozbawianie stypendiów.

§ 6. 1. Komisja przedkłada Burmistrzowi rozpatrzone, zaopiniowane wnioski.

2. Decyzję o przyznaniu i pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Strzelec Opolskich.

§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym, w oparciu o warunki wymienione w § 2 i wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania.

2. Wysokość przyznanego stypendium z budżetu gminy może wynosić od 200 zł do 500 zł brutto miesięcznie, przy czym jego wysokość uzależniona jest od: klasy sportowej, osiągniętych wyników sportowych, zakwalifikowania do kadry narodowej oraz kosztów związanych z uprawianą dyscypliną sportu.

§ 8. 1. Wypłata stypendium następuje co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.

2. Wraz z pierwszą wypłatą stypendium, wypłacane jest wyrównanie za miesiące od 1 stycznia danego roku.

3. Stypendia sportowe wypłacane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 9. 1. Podmioty określone w § 3 ust. 1 mogą składać Komisji wnioski o pozbawienie zawodnika stypendium.

2. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, może pozbawić zawodnika stypendium.

§ 10. 1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który:

1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany,

2) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu stwierdzenia przyczyn wymienionych w ust. 1.

§ 11. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach przez okres sześciu miesięcy.

§ 12. 1. Przepisy §§ 2 - 11 stosuje się odpowiednio do trenera zawodnika (drużyny) osiągającego wysokie wyniki sportowe, określone w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ustępów 2 - 5.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla trenera zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Stypendium dla trenera wynosi od 200 zł do 500 zł miesięcznie. Trener może otrzymywać tylko jedno stypendium. Ustalając wysokość stypendium dla trenera bierze się pod uwagę także liczbę trenowanych zawodników.

4. Trener, którego dotyczy złożony wniosek zobowiązany jest do prowadzenia dalszego szkolenia zawodnika (drużyny), zarówno w czasie złożenia wniosku jak i w całym okresie przyznanego stypendium.

5. Trener zostaje pozbawiony stypendium w przypadku nie dotrzymania warunku, o którym mowa w ust 4. Wyjątek stanowią zdarzenia losowe bądź inne rozpatrywane przez komisję.

§ 13. Do wniosków o przyznanie stypendium złożonych przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich


Bogusław Farion

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama