| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600, z 2007r. Nr 17 poz.95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz.689, Nr 158 poz.1103, Nr 76 poz.1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz 1821, z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz 1, Nr 56 poz.458, Nr 67 poz.572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz.1650, Nr 219 poz.1706) Rada Powiatu w Głubczycach, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, działajacymi na terenie szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Głubczycki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin obowiązujący od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku, określający wysokość, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zostały uregulowane w ustawie lub odrębnych przepisach, przysługujących nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz w Placówce Opiekunczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Głubczycki, zwany w dalszej części Regulaminem.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 2. Regulamin określa:

1. wysokość stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, w tym dodatku za wysługę lat,

2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2. osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3. skuteczne rozwiązanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4. skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5. aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6. inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7. opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

8. inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

9. skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

10. adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

11. skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

12. realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalny.

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, nie może być wyższy niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Środki na dodatki motywacyjne tworzy się w wysokości 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i 20% wynagrodzeń dyrektorów szkół i placówek.

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły lub placówki na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora, dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Głubczycki, na czas określony w ust. 1.

3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się nauczyciela na piśmie, a odpis pisma przechowuje się w aktach osobowych.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lup placówki, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji opiekuna stażu, bądź powierzenia im wychowawstwa klasy.

§ 7. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły ustala się w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela według następujących zasad:

a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 20-30

b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 30-40

c) dyrektor szkoły liczącej od 17 do 25 oddziałów 40-50

d) dyrektor szkoły liczącej powyżej 25 oddziałów 45-65

f) dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Dziecka 35-45

g) dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego 20-50

i) wicedyrektor szkoły 15-30

j) kierownik warsztatów szkolnych 20-50

Wysokość dodatku jest uzależniona od zysku jaki osiągnęły warsztaty szkolne za rok poprzedni. Dodatek przyznaje Dyrektor ZSM, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu.

k) kierownik szkolenia praktycznego 15-25

l) kierownik internatu 15-25

2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna stażu nauczyciela, ustala się dodatek funkcyjny w wysokości: a) od 50zł do 70zł miesięcznie za opiekuna nauczyciela stażysty b) od 30zł do 50 zł miesięcznie za opiekuna nauczyciela kontraktowego.

3. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu, nad co najmniej dwoma nauczycielami, przyznaje się jeden dodatek funkcyjny w wysokości 90 zł miesięcznie.

4. Nauczycielom z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy, ustala się dodatek funkcyjny w wysokości od 50zł do 120zł miesięcznie.

5. Środki na dodatki z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy tworzy się w wysokości 90zł miesięcznie na każdy oddział.

§ 8. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły lub placówki, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, o którym mowa w § 7 ust. 1 w okresie pełnienia funkcji określonych w § 6.

§ 10. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 11. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły lup placówki ustala Starosta Głubczycki, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze dyrektor szkoły lub placówki.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wysokości przechowywany jest w aktach osobowych nauczyciela.

§ 12. Do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się oddziały szkół dla młodzieży i dorosłych.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 13. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w odrębnych przepisach, wydanych na podst. art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela.

§ 14. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy ustala się w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela według następujących zasad:

1. 5 - 15 - nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkole specjalnej lub systemem indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

2. 10-20 - nauczycielom-wychowawcom w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i w Domu Dziecka

3. 5 - 8 - nauczycielom prowadzącym badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielającym dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającym rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 15. Nauczycielom wykonującym prace w warunkach uciążliwych, przysługuje dodatek w wysokości od 5 - 25% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 16. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 17. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 18. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły lub placówki, a dla dyrektora szkoły lub placówki - Starosta Głubczycki, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub wykonanych prac.

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 19. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podst. art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru,

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za czas efektywnie przepracowany i wypłaca się je miesięcznie z dołu.

§ 20. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której w § 19 ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godzin liczy się jak pełną godzinę.

§ 21. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 22. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Rozdział 6.
Wysługa lat

§ 23. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem bądź chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 24. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Głubczycki

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głubczyckiego.

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Głubczyckiego


Stanisław Krzaczkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »