reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2 , ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Uchwała określa zasady przyznawania, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

§ 2.

1. Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości lub gospodarstw rolnych, zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Rudniki mogą otrzymać z budżetu gminy dotację celową.

2. Dotację można otrzymać na budowę oczyszczalni przyzagrodowej zlokalizowanej w miejscowościach, w których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej , tj.: Bobrowa, Nowy Bugaj, Chwiły, Brzeziny Cieciułowskie, Borek, Bliźniaki, Dalachów ( "Gabryśka"), Faustianka, Janinów, Jaworek ( "Dolny"), Julianpol ( "Kąty", "Parkiecie"), Mirowszczyzna, Kuźnica, Łazy, Mostki, Odcinek, Polesie, Porąbki, Pieńki, Słowików, Stawki Żytniowskie, Żurawie, Hajdamaki, Ignachy, Banasiówka, Wytoka, Kuźnica Żytniowska, Stawki Cieciułowskie.

3. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę oczyszczalni w miejscowościach nie wymienionych, gdy podłączenie nieruchomoiści do sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nie uzasadnione. Na potwierdzenie tego faktu ubiegający się o dotację załącza do wniosku opinię eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

4. Dotacja może być udzielona jednorazowo do jednej oczyszczalni do wysokości:

1) 2 000,00 zł do oczyszczalni z zastosowaną technologią napowietrzania ścieków - tlenowego oczyszczania.

2) 1 000,00 zł do pozostałych oczyszczalni.

§ 3.

1. Dotację przyznaje się na wniosek złożony przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2. Wymagania formalne:

1) Złożenie wniosku o przyznanie dotacji w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

2) Do wniosku załącza się:

a) kopię dokumentu świadczącego o prawie własności nieruchomości;

b) kopię dokumentu tożsamości w części dotyczącej danych osobowych i zameldowania;

c) kopię dokumentu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oleśnie zamiaru wykonania przyzagrodowej oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu, lub pozwolenie na budowę;

d) krótki opis oczyszczalni przyzagrodowej zawierajacy: typ zbiornika, wielkość, przyjęte rozwiązania techniczne dostosowane do lokalnych warunków hydrogeologicznych, bilans ścieków, długość drenażu rozsączającego, liczba obsługiwanych osób, informacja czy jest stosowane napowietrzanie ścieków - tlenowe oczyszczanie;

e) wniosek o dotację oraz załączniki powinny być czytelnie podpisane przez wnioskodawcę, a kopie dokumentów potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

3. Wniosek wraz z załącznikami poddany zostanie analizie. Oceną i weryfikacją wniosku, sprawdzeniem jego zasadności zajmuje się zespół w składzie 3 osobowym powołany zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.

4. Pozytywnie zaopiniowany wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy o przyznanie dotacji. Umowa zostanie spisana w trybie przepisów Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej udzielenie następować będzie z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

§ 4.

Dotacja jest przyznawana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, po ich kwalifikacji, w miarę posiadanych środków z opłat i kar stanowiących dochody budżetu gminy, przeznzczonych na ten cel.

§ 5.

1. Przekazanie środków następuje po wybudowaniu przyzagrodowej oczyszczalni ścieków.

2. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji, wniosek o przekazanie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie oczyszczalni tj. kserokopie rachunków (faktur) potwierdzone za zgodność przez organ administracji publicznej, zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

3. Wypłata środków jest uzależniona od pozytywnego wyniku kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach na miejscu realizacji inwestycji, w tym okazania oryginałów dokumentów stanowiących podstawę przyznania dotacji.

§ 6.

1. Dotacja podlega zwrotowi gdy oczyszczalnia nie spełnia wymogów ochrony środowiska, a także w przypadku gdy dokumenty będące podstawą przyznania dotacji okażą się nieprawdziwe.

2. W przypadku powstania obowiązku zwrotu otrzymanej dotacji stosuje się odpowiednio art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 7.

Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono dotacji, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XXVII/261/06 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz uchwała zmieniająca Nr XXV/200/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama