reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 25/69/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr134, poz. 777) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opoluorzeka nieważność

- § 1 pkt 3 uchwały nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w części dotyczącej zapisu "w tym od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, będących w posiadaniu producenta wody i odbiorcy ścieków - 1% ich wartości" z powodu naruszenia art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- § 2 pkt 1 i 2 uchwały - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, w części E.2. dotyczącej zapisu "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" z powodu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "d" ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,Uzasadnienie

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 14 października 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

W uchwale w § 1 ustalono roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grodków, w tym:

- w § 1 pkt 3 uchwały od budowli, "w tym od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, będących w posiadaniu producenta wody i odbiorcy ścieków - 1% ich wartości",

W § 2 uchwały określono wzory formularzy w podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, w tym w części E.2. określono przedmiot opodatkowania (budynki lub ich części) poprzez zapis "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych".

Na posiedzenie Kolegium stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy, który podtrzymał wyjaśnienia złożone na piśmie.


W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo, w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa.

Przyjąć przy tym, za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Z regulacją tą koresponduje dyspozycja art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyznająca radzie gminy kompetencje do różnicowania, w drodze uchwały, wysokości stawek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 3, dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Odnosząc powyższe do określonych przez Radę Miejską w Grodkowie stawek podatkowych, wprowadzonych uchwałą nr XII/92/11 z dnia 21 września 2011 r., stwierdzić należy, iż dokonując różnicowania stawek od budowli, "w tym od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, będących w posiadaniu producenta wody i odbiorcy ścieków- 1% ich wartości", Rada wprowadziła kryterium przedmiotowo-podmiotowe odnoszące się do podmiotu, w którego posiadaniu znajdują się budowle, natomiast rada gminy jest uprawniona do różnicowania stawek jedynie dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności. Wprowadzone w uchwale różnicowanie stawek podatku od budowli wykracza tym samym poza zakres stanowienia określony art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rada Miejska w Grodkowie, określając w § 2 uchwały wzory formularzy w podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, w części E.2. określiła przedmiot opodatkowania (budynki lub ich części) poprzez zapis "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych". Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "d" ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy, rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1. Dane zawarte w formularzach dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania są niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

W ocenie Kolegium, określenie w formularzach w podatku od nieruchomości w załącznikach nr 1 i nr 2, w części E.2. przedmiotu opodatkowania (budynki lub ich części) poprzez zapis "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" a więc niezgodnie z przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości określonym w ustawie, narusza art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "d" powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Prezes Janusz Gałkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama