Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska gminnego, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się lokalizację targowiska gminnego przy ul. Opolskiej w Komprachcicach, na placu za Samorządowym Ośrodkiem Kultury - działka nr 516/1 km 3 obręb Komprachcice według mapy stanowiącej załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, na targowisku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Regulamin targowiska gminnego

§ 1. 1. Targowisko gminne w Komprachcicach przy ulicy Opolskiej (Plac za Samorządowym Ośrodkiem Kultury) czynne jest codziennie od godz. 6. 00 do 16. 00.

2. Prowadzącym targowisko jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Komprachcice.

§ 2. 1. Działalność handlową na terenie targowiska mogą prowadzić:

1) osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej utworzone zgodnie z prawem - spełniające warunki uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) producenci płodów rolnych,

3) użytkownicy ogródków działkowych.

2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są zobowiązane do posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a określone w § 2 ust. 1 pkt 1 dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej.

§ 3. 1. Na targowisku dopuszcza się do sprzedaży wszystkie towary z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów, oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczeń, nakazów i zakazów.

2. W szczególności mogą być sprzedawane:

1) artykuły żywnościowe i przemysłowe,

2) przedmioty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego nie przeznaczone do spożycia (nasiona, kwiaty, drzewa owocowe itp.),

3) drobny inwentarz domowy jak : króliki, ptactwo domowe, gołębie itp.

3. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:

1) napoje alkoholowe,

2) nafta, benzyna, spirytus (denaturat) skażony, trucizny, środki lecznicze,

3) broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz artykuły pirotechniczne,

4) kamienie i metale szlachetne oraz wykonane z nich przedmioty,

5) zagraniczna waluta,

6) papiery wartościowe,

7) przedmioty ekwipunku wojskowego,

8) mięso i dziczyzna, drób bity,

9) wszystkie towary których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

4. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż następujących środków spożywczych bez opakowań jednostkowych:

1) mleko niepasteryzowane i niepoddane obróbce termicznej oraz przetwory mleczne w tym lody,

2) tłuszcze roślinne i zwierzęce,

3) mięso i przetwory mięsne oraz podroby i przetwory podrobowe zwierząt rzeźnych,

4) drób bity i przetwory drobiowe oraz podroby i przetwory podrobowe z drobiu,

5) dziczyzna i przetwory z dziczyzny,

6) przetwory rybne,

7) mrożone środki spożywcze zawierające w swoim składzie środki spożywcze wymienione w pk 2 - 6,

8) potrawy i wyroby garmażeryjne do bezpośredniego spożycia,

9) przetwory grzybowe.

5. Sprzedaż środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz innych łatwo psujących się artykułów o których mowa w § 3 ust. 4 w opakowaniach jednostkowych, odbywać się może wyłącznie ze środków transportu wyposażonych w urządzenia chłodnicze umożliwiające ich przechowywanie w oddzielnych dla każdego rodzaju środka spożywczego komorach chłodniczych.

§ 4. Podmioty prowadzące działalność na targowisku obowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

2) uiszczania opłaty targowej w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Komprachcice,

3) ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną, w taki sposób ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia,

4) utrzymania czystości w miejscu handlu, gromadzenia odpadów na swoim stanowisku, a po zakończeniu sprzedaży do ich usunięcia na miejsce do tego przeznaczone,

5) usunięcia z miejsca handlowego, po zakończeniu sprzedaży, wszelkich rzeczy stanowiących własność handlującego, w szczególności demontażu stoiska,

6) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,

7) utrzymania stanowiska handlowego w czystości i porządku, w tym również usuwanie opakowań po towarach,

8) okazywanie na każde żądanie przedstawicielom właściwych organów upoważnionych do kontroli (Policja, PIH, Sanepid, Urząd Skarbowy) oraz prowadzącemu targowisko dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej.

§ 5. 1. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona wyłącznie w miejscu do tego celu przeznaczonym.

2. Działalność handlowa na targowisku może być prowadzona ze straganów, samochodów, przyczep, lad stolików, z ręki, koszyka, skrzynki, itp.

3. Zabrania się sprzedaży towarów poza miejscem do tego wyznaczonym, np. na drogach, przejściach i ciągach komunikacyjnych.

4. Zabrania się na targowisku i terenie bezpośrednio przyległym:

1) spożywania napojów alkoholowych,

2) sprzedaży towarów w drodze losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.

§ 6. 1. Prowadzący targowisko pobiera od osób handlujących dzienną opłatę targową za pośrednictwem inkasenta, według aktualnie obowiązujących stawek opłaty targowej uchwalonych przez Radę Gminy Komprachcice.

2. Inkasent za pobieraną opłatę targową jest zobowiązany do wydania osobie handlującej imiennego pokwitowania z bieżącą datą na blankietach i z pieczątką Urzędu Gminy w Komprachcicach.

§ 7. Osoby handlujące na targowisku za naruszenie obowiązujących przepisów lub regulaminu targowiska zostaną usunięte z terenu targowiska.

§ 8. Za utrzymanie porządku i czystości na targowisku odpowiedzialny jest prowadzący targowisko.

§ 9. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy ogłoszeń:

1) regulaminu targowiska,

2) uchwały o wysokości opłat targowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe