Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Lubsza

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół , oraz prawem do bezpłatnego transportu dzieci sześcioletnich i młodszych do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ( teks jednolity Dz.U. 2001r. Nr 142,poz. 1591, z późn. zm) w związku z art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004r.(Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala zasady związane z objęciem dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół , oraz prawem do bezpłatnego transportu dzieci sześcioletnich i młodszych do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza:

§ 1. Rada Gminy wprowadza następujące zasady związane z objęciem dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół , oraz prawem do bezpłatnego transportu dzieci sześcioletnich i młodszych do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza.

Dział I.
Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę Lubsza.

1. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego transportu do prowadzonych przez Gminę Lubsza publicznych obwodowych szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach , są dzieci dojeżdżające poza miejscowość zamieszkania , nie objęte ustawowym obowiązkiem dowożenia, tzn. takich , których droga z domu do obwodowych szkół i przedszkoli nie przekracza odległości określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Gmina Lubsza zapewnia bezpłatny transport i opiekę dla uczniów szkół, o których mowa w ust. 1:

1) zamieszkałym w przysiółku Borek oraz przysiółku Złotówka, do obwodowych szkół podstawowych,

2) zamieszkałym w Kościerzycach - do numeru 137 do numeru 154( dawny PGR ) do obwodowego gimnazjum, bez względu na odległość z domu do szkoły.

3. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego transportu poza miejscowość zamieszkania do prowadzonych przez Gminę Lubsza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie nie objęte ustawowym obowiązkiem dowożenia, tzn. takie, których droga z domu do obwodowych szkół i przedszkoli nie przekracza odległości określonych w art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 4

2) dzieci czteroletnie i młodsze ,nie objęte ustawowym obowiązkiem dowożenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Gmina Lubsza zapewnia bezpłatny transport dla dzieci sześcioletnich i młodszych, uczęszczających do obwodowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza, zamieszkałych w przysiółku Borek, oraz Kościerzyce od numeru 137 do numeru 154 ( dawny PGR).

Dział II.
Zasady korzystania z bezpłatnego transportu

1. Imienny wykaz dzieci wymagających objęcia bezpłatnym transportem, o których mowa w Dziale I, stanowiący podstawę do zakupu przez Gminę Lubsza biletów na przejazdy, przygotowuje dyrektor odpowiednio obwodowej szkoły, przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, uprawnione zgodnie z Działem I do bezpłatnego transportu i opieki podczas transportu.

2. Sporządzony, zgodnie z Działem II.1. Wykazy dyrektorzy szkół, przedszkola, oddziału przedszkolnego przekazują do Urzędu Gminy Lubsza.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XLIV/299/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.01.2010r. w sprawie określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół i oddziałów przedszkolnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza


mgr Janina Wcisło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe