Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lubsza

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały NR LIV/375/2010 RADY GMINY LUBSZA z dnia 21 października 2010r. w sprawia określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających licencji zawodnika

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz .U. Nr 127, poz. 857, zm. Dz. U. Nr 151 poz. 1014, z 2011r. Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale NR LIV/375/2010 RADY GMINY LUBSZA z dnia 21 października 2010r. w sprawia określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających licencji zawodnika, wprowadza się następujące zmiany:

1. W nazwie uchwały wykreśla się: "nie posiadających licencji zawodnika".

2. W Rozdziale 1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych, w §1 wykreśla się: "nie posiadających licencji zawodnika".

3. W Rozdziale 2. Tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, w § 5, ust.1 wykreśla się pkt. 5).

4. W Rozdziale 4. Wysokość stypendiów sportowych, w § 7 wprowadza się: "1. Stypendium 1 stopnia wynosi 100,-zł. 2. Stypendium 2 stopnia wynosi 150,-zł. 3. Stypendium 3 stopnia wynosi 200,-zł. ".

5. W Rozdziale 5.Nagrody i wyróżnienia:

1) w § 9, ust. 1 wykreśla się: "nie posiadającym licencji zawodnika",

2) w § 9, ust. 3. wykreśla się: "wysokość nagrody wynosi od 500 do 1500 zł brutto" i wpisuje się: "wysokość nagrody wynosi od 300 do 1000 zł brutto",

3) w § 10, ust. 2 wykreśla się: "od 500 do 1500 zł brutto" i wpisuje się: "wysokość nagrody wynosi od 300 do 1000 zł brutto",

4) w § 12, ust.1 wykreśla się: "nie posiadającym licencji zawodnika".

§ 2. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wniosków o przyznanie stypendiów sportowych złożonych w terminie do 30.09.2011r. i wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia złożonych do 30.11.2011r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza


mgr Janina Wcisło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe