Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Lubsza w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci,

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,

6) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. W przypadku, gdy dziecko przebywa w przedszkolu ponad pięć godzin, stawka za szóstą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 wynosi 2,00 zł.

4. Za każdą siódmą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł.

5. Za każdą ósmą i dziewiątą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i 4 wnoszone są przez rodziców w terminie do dnia 15-tego danego miesiąca.

§ 3. 1. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3, 4 i 5 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wyłączeniem godzin prowadzonych przez inne podmioty.

2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.

3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica, dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 5. Odpłatność, o której mowa w § 2 nie obowiązuje w czasie przerwy wakacyjnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza


mgr Janina Wcisło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe