Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Starosty Namysłowskiego, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na gminnych drogach publicznych obejmującą następujące ulice w granicach administracyjnych Namysłowa: Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Stanisława Dubois, Harcerska, Komuny Paryskiej, Krakowska, 3 Maja, Obrońców Pokoju, Piastowska, Plac Wolności (jezdnia i parking), Pocztowa, Rynek, Stanisława Staszica, Szkolna, Wały Jana III, Ludwika Waryńskiego, Wojska Polskiego, Walerego Wróblewskiego, skwer ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz parking przy Urzędzie Miejskim.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na gminnych drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określonej w § 1, w następujących wysokościach:

1) za pierwszą godzinę parkowania - 1,00 zł;

2) za drugą godzinę parkowania - 1,20 zł;

3) za trzecią godzinę parkowania - 1,40 zł;

4) za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania - 1,00 zł;

5) miesięczną opłatę abonamentową - 40,00 zł;

6) miesięczną opłatę za dzierżawę miejsca parkingowego - 150,00 zł;

7) miesięczną opłatę za parkowanie dla mieszkańców strefy płatnego parkowania - 20,00 zł.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników dróg:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oznaczonymi kartą parkingową, wydaną na podstawie odrębnych przepisów,

2) kierowców przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej pojazdami oznaczonymi kartą parkingową wydaną na podstawie odrębnych przepisów,

3) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego), podczas wykonywania obowiązków służbowych,

4) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz za postój do 15 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pasażera.


§ 3. 1. Opłaty za parkowanie uiszcza się z góry poprzez:

1) samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe zainstalowane w pobliżu miejsc parkingowych):

a) monetami - opłaty naliczane w sposób liniowy, po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 1,00 zł;

b) kartą elektroniczną - wniesiona opłata określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do 1 minuty (za niewykorzystany czas parkowania następuje zwrot opłaty);

2) telefon komórkowy - po uruchomieniu usługi naliczającej opłaty za parkowanie - opłaty naliczane są za rzeczywisty czas parkowania;

3) wniesienie opłaty z góry za cały miesiąc - w przypadku opłat abonamentowych.

2. Opłaty za parkowanie uiszcza się bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca parkingowego.

3. Uiszczona opłata uprawnia do parkowania pojazdu w całej strefie płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego czasu.

§ 4. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 17:00.

§ 5. 1. Określa się wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Namysłowie w wysokości:

1) 10,00 zł - w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do dwóch dni roboczych od wystawienia wezwania do zapłaty;

2) 40,00 zł - w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie dwóch dni roboczych od wystawienia wezwania do zapłaty;

2. Opłatę dodatkową należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XII/101/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat, zmieniona uchwałami: Nr XVII/125/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. i Nr XIII/116/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe