Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 4 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku nr 5, poz. 13) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym na terenie Gminy Otmuchów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otmuchów w wysokości 0,05 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe