Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.235) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :

§ 1.

Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Otmuchowa w wysokości 100,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe