Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Pociękarb - Łężce do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86, poz. 720, nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi o znaczeniu lokalnym położone na obszarze Gminy Reńska Wieś w obrębie Pociękarb - Łężce.

2. Przebieg dróg gminnych przedstawiono na załączniku nr 1 do uchwały.

3. Wykaz dróg, o których mowa w ust. 1, stanowi załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś


Krystian Flegel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe