Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI.74.2011 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858, z 2007 r. nr 147, poz. 1033, z 2009 r. nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278 i nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.W załączniku do uchwały Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) przedsiębiorstwo- dostawca wody i odbiorca ścieków, w tym gmina"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice


Jan Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe