Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/204/11 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777) oraz art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466, z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz. 945) na wniosek Burmistrza Nysy, po uzyskaniu opinii Starosty Nyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 111, poz. 2333; z 2004 r. Nr 36, poz.1058, Nr 48, poz.1366 i 1369; z 2005 r. Nr 1 , poz.14; z 2006 r. Nr 13, poz. 412; z 2007 r. Nr 36, poz.1390; z 2008 r. Nr 79, poz. 1980; z 2009 r. Nr 63, poz.1044, Nr 111, poz.1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2 .1. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości:

a) do pół godziny parkowania - 1,00 zł.

b) za pierwszą godzinę parkowania - 1,50 zł.

c) za drugą godzinę parkowania - 1,80 zł.

d) za trzecią godzinę parkowania - 2,10 zł.

e) za czwartą i kolejne godziny parkowania - 1,50 zł.

2. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. 1 za odcinki czasu inne niż pełne godziny, przy czym minimalna opłata wynosi 1,00 zł.";

2) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Wprowadza się opłatę abonamentową specjalną w wysokości 25,00 zł. miesięcznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania oraz pracowników instytucji i obiektów handlowych usytuowanych w obrębie ulic objętych strefą płatnego parkowania niestrzeżonego zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 uchwały.";

3) w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. wprowadza się zmiany:

a) w rozdziale III ust. 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych :

a) do pół godziny parkowania - 1,00 zł.

b) za pierwszą godzinę parkowania - 1,50 zł.

c) za drugą godzinę parkowania - 1,80 zł.

d) za trzecią godzinę parkowania - 2,10 zł.

e) za czwartą i kolejne godziny parkowania - 1,50 zł.",

b) w rozdziale III ust. 2.1 pkt h otrzymuje brzmienie:

"h) abonament miesięczny specjalny - 25,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe