Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Olesno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz.142 i146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675)oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008, z 2006r. Nr 144, poz.1042,z 2008r. Nr 223, poz.1464, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 666, Nr 92,poz.753, Nr 215, poz.1664, z 2010r. Nr 47,poz.278 ) Rada Miejska w Oleśnie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Olesna na prowadzenie powyższej działalności na terenie Gminy Olesno:

1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia:

Rodzaj pojemnika

Górna stawka opłaty

(pojemność )

( netto )

80 l

15.50

110l - 120 l

25.00

240 l

39.50

1100 l

99.00

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się stawki opłat za usługi obniżone w stosunku do stawek o których mowa w punkcie 1:

Rodzaj pojemnika

Górna stawka opłaty

(pojemność )

( netto )

80 l

12.00

110l-120 l

14.50

240 l

26.50

1100 l

58.00

3. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w zależności od odległości od stacji zlewnej, ustala się:

Odległość od stacji zlewnej

Górna stawka opłat za 1m3

( netto )

do 7 km

16

od 8 km - 15 km

19

powyżej 15 km

23

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Piotr Antkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe