Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459, z 2007r. Nr 191 poz. 1371, z 2009r. Nr 206 poz. 1590, z 2010r. Nr 21 poz. 109, z 2011r. Nr 187 poz. 1110) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów:

1. Użytkownikom wieczystym oraz ich następcom prawnym, którzy złożyli wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości przed dniem 09 sierpnia 2011r w następujących wysokościach:

1) 90% bonifikaty osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów,

2) 50% bonifikaty osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 05 grudnia 1990r. oraz ich następcom prawnym.

2. Użytkownikom wieczystym oraz ich następcom prawnym, którzy złożyli wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości po dniu 09 sierpnia 2011r w następujących wysokościach:

1) 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów,

2) 50% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów,

3) 90% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów,

4) 50% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów,

5) 30% bonifikaty osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów,

6) 50% bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym, w stosunku do gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonego na cele mieszkaniowe stanowiącego własność tych spółdzielni.

§ 2.

Bonifikat, o których mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku gdy zapłata opłaty po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej wpłaty oraz użytkownik wieczysty, na rzecz którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Otmuchów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe