| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.68.2011.AŁ Wojewody Opolskiego

z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gogolinie  

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst  
Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 28 ustawy z   27 marca 2003 r. o   planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmianami)  

stwierdzam  

nieważność uchwały nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w   Gogolinie z   28 listopada 2011 r. w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i   Dąbrówka.  

Uzasadnienie

Na sesji w   dniu 28 listopada 2011 r. Rada Miejska w   Gogolinie, działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy o   samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, podjęła uchwałę nr XIII/143/2011 w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i   Dąbrówka.  

Wyżej wymienioną uchwałę wraz z   załącznikiem graficznym Burmistrz Gogolina przedstawił Wojewodzie Opolskiemu w   dniu 2   grudnia 2011 r. w   celu oceny ich zgodności z   przepisami prawnymi. Dokumentacja prac planistycznych do tej uchwały została dostarczona 13 grudnia 2011 r. tj. 11 dni  
od dostarczenia uchwały, co jest niezgodne z   art. 20 ust. 2   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, organ nadzoru, pismem z   23 grudnia 2011 r.,  
na podstawie art. 61 § 1   i 4   ustawy z   14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z   2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w   związku z   art. 91 ust. 5   ustawy o   samorządzie gminnym, zawiadomił Gminę o   wszczęciu z   urzędu postępowania nadzorczego z   powodu naruszenia art. 20 ust. 1   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym tj. z   powodu braku w   uchwale rozstrzygnięć  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych. Tym samym Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy możliwość czynnego udziału w   prowadzonym postępowaniu, poprzez składanie wyjaśnień dotyczących przedstawionych w   wyżej wymienionym piśmie zarzutów.  

W odpowiedzi na powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gogolinie, pismem z   27 grudnia  
2011 r., przesłanym do tutejszego organu za pomocą telefaksu w   dniu 28 grudnia 2011 r., poinformował,  
że w   załączeniu pisma przesyła wyjaśnienie Burmistrza Gogolina oraz potwierdza, iż   informacja do projektu uchwały z   dnia 14.11.2011r. w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i   Dąbrówka została przekazana Radnym wraz z   projektem uchwały w   dniu 18.11.2011r.   Załączniki do pisma nie zostały dostarczone.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzam, co następuje.  

Zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium,   rozstrzygając jednocześnie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach  
ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych   . Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz   wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały   .  

Również § 3   pkt 3   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   26 sierpnia 2003 r. w   sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z   2003 r. nr 164 poz. 1587) stanowi, iż   projekt tekstu planu miejscowego powinien zawierać: określenie integralnych części uchwały   . Niewątpliwie chodzi o   wskazanie załączników do uchwały, składającej się nie tylko z   treści, stanowiącej część tekstową planu, ale także z   rysunku planu jako części graficznej uchwały oraz z   dokonywanych przez radę gminy rozstrzygnięć w   sprawach, o   których mowa w   art. 20 ust. 1   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Analiza dokumentacji dotyczącej przedmiotowego planu wskazuje, że Burmistrz Gogolina nie tylko  
nie przedłożył Wojewodzie Opolskiemu wyżej wymienionych załączników, ale również nie opisał ich w   treści uchwały.  

Art.28.   ust. 1   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż   naruszenie zasad   sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a   także naruszenie właściwości organów w   tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w   całości lub części   .  

Zasady sporządzania planu miejscowego dotyczą problematyki merytorycznej związanej ze sporządzaniem aktu planistycznego a   więc jego zawartości (część tekstowa, graficzna i   inne załączniki) oraz zawartych w   nim ustaleń czy standardów dokumentacji planistycznej. W   przypadku naruszenia zasad sporządzania planu ustawodawca nie wymaga aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporządzania aktu planistycznego powinno skutkować stwierdzeniem przez organ nadzoru nieważności przyjętej w   tej sprawie uchwały.  

W świetle powyższych ustaleń pominięcie przez Burmistrza Gogolina rozstrzygnięć o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o   finansach publicznych w   uchwale jest naruszeniem zasad sporządzania przedmiotowego planu i   skutkuje stwierdzeniem przez organ nadzoru nieważności uchwały nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej  
w Gogolinie z   dnia 28 listopada 2011 r. w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i   Dąbrówka.  

Wobec wskazanej wyżej niezgodności z   prawem uchwały nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej  
w Gogolinie z   dnia 28 listopada 2011 r. w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i   Dąbrówka, orzeczono jak na wstępie.  

POUCZENIE  

Na podstawie art. 98 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym w   związku z   art. 54 ust. 1   ustawy  
z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o   postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270  
ze zmianami), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Opolu, za moim pośrednictwem, w   terminie 30 dni od daty jego doręczenia.  

 

 

 

z up.   Wojewody Opolskiego
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i   Nieruchomości  


Marek   Świetlik

Otrzymują:  

1.   Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gogolinie – Franciszek Holeczek  

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin  

2.   a/a  

Do wiadomości:  

3.   Burmistrz Gogolina – Joachim Wojtala  

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin  

4.   Wydział Nadzoru i   Kontroli (w miejscu)  

+ uchwała nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w   Gogolinie z   dnia 28 listopada 2011 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »