| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego"

1. Strony Porozumienia wyrażają wolę wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego " .

2. Strony Porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 82.939,07 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 07/100 ), na którą składają się zapisane w budżetach stron na 2012 r. kwoty deklarowanych udziałów, określone odpowiednio w § 2
i 3 niniejszego Porozumienia.

3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie ustalony w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego na jego realizację.

§ 2.

Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszty realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 41.469,54 zł .
( słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 54/100 ).

§ 3.

Gmina Niemodlin zobowiązuje się do przekazania w terminie trzydziestu dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą zadaniana rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A. I O/ Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123 kwoty 41.469,53 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych
53/100 ) na realizację zadania.

§ 4.

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , jako Zamawiający ogłosi przetarg i dokona wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity:Dz. U.z 2010r. Nr 113 poz. 759, ze zmianami ).

§ 5.

Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych na własny koszt.

§ 6.

W przypadku wyboru Wykonawcy, który zaoferuje cenę niższą niż określona w § 1.2 Porozumienia Powiat Opolski dokona proporcjonalnego zmniejszenia udziału stron w finansowaniu zadania.

§ 7.

1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych

2. Powiat Opolski przedłoży Gminie Niemodlin rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków
po zrealizowaniu i odbiorze zadania.

3. Niewykorzystana część środków zostanie zwrócona Gminie Niemodlin w terminie do 21 dni od daty całkowitego rozliczenia zadania.

§ 8.

Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od całej wartości robót i przechowywana na koncie Powiatu Opolskiego - Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze stron Porozumienia, przy czym odstąpienie nie może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 12.

Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Niemodlin.

Przewodniczący Zarządu


Henryk Lakwa


Wicestarosta Opolski


Leonarda Płoszaj


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Grubizna

Burmistrz


Mirosław Stankiewicz


Skarbnik Gminy


Alicja Domalewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »