| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OWR-4210-39/2011/2012/73/XII-C/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) i art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 19 grudnia 2011 r. uzupełnionego pismami z dnia 26 grudnia 2011 r., z dnia 13 i 25 stycznia 2012 r. oraz z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy:

Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Opolu

posiadającej KRS 0000014339

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

1. zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2011 r. nr OWR-4210-51/2010/2011/73/XII-A/DB, zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2011 r. nr OWR-4210-34/2011/73/XII-B/DB, która to stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
2. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 1 lutego 2011 r. nr OWR-4210-51/2010/2011/73/XII-A/DB w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy, przedłużając ten okres do dnia 31 lipca 2012 r.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, prowadząca koncesjonowaną działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2011 r. Nr OWR-4210-51/2010/2011/73/XII-A/DB. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 29 lutego 2012 r.

W dniu 20 grudnia 2011 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, uzupełniony w dniach 29 grudnia 2011 r., 13 stycznia i 25 stycznia 2012 r. oraz 2 lutego 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo uzasadniło wzrostem cen paliwa węglowego i gazowego oraz planowaną zmianą konfiguracji produkcji ciepła w Opolu.
W wyniku analizy dokumentów przedłożonych przez Przedsiębiorstwo podczas trwania postępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Prezes URE ustalił współczynnik korekcyjny określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła. W dniu 2 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwo przedłożyło zmianę taryfy dla ciepła przedstawiając ceny wytwarzania ciepła uwzględniające wyznaczony przez Prezesa URE współczynnik korekcyjny.
Stosowne przepisy zawarte w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) stanowią, że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy i oceny skutków ekonomicznych zmian paliw. Z analizy tej wnika, że zmiana ta stanowi istotną i nieprzewidzianą zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a więc są spełnione przesłanki, o których mowa w przepisach.
Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami cytowanego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, w szczególności zmianie ostatecznej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymuje:

1) Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

ul. Harcerska 15

45-158 Opole

2) Wojewoda Opolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DZ. U. Nr 225,poz. 1635 ze zm.) w zw. z treścią załącz. do tej ustawy - cz. I pkt 53 ppkt.I -Monika Gawlik, Radca Prezesa URE

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-39/2011/2012/73/XII-C/MG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 7 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

SKMBT 22312020721060

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »