| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40, poz.230 Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz.113,Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777 i Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 poz.567) oraz art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010r. Nr 24, poz. 124 Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, z 2011 Nr 32 poz.159 i Nr 153 poz. 901) oraz uchwały nr LV/880/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik, Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku: Nr XXII / 224 /2008 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XLIII / 651 / 2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. i Nr LIII/849/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, składa się z:

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartego w niniejszej uchwale;

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się na rysunku planu symbol terenu A3RPO na symbol terenu A3aRPO;

2) zmienia się na rysunku planu symbol terenu A13 na symbol terenu A13KP;

3) zmienia się na rysunku planu symbol terenu A29MW na symbol terenu A29MW,U;

4) zmienia się na rysunku granice terenu A34EE , z którego część terenu włącza się do terenu A33MW;

5) wprowadza się na rysunku planu symbol terenu A57aZP,MN;

6) zmienia się na rysunku i w uchwale symbol terenu A67UŁ,A,U na symbol terenu A67UŁ,UA,U;

7) zmienia się na rysunku planu granice terenu A77MW,U z którego wydziela się osobny teren A77ZP;

8) zmniejsza się na rysunku planu granice terenu A94aU,P, z którego wydziela się osobny teren A94bMW;

9) zmienia się na rysunku i w uchwale symbol terenu A108UZ na symbol terenu A108UZ, UO, UA;

10) zmniejsza się na rysunku planu teren A109UP,U,z którego poszerza się teren A110MW;

11) usuwa się na rysunku planu teren A114A,U, poprzez włączenie do terenu A116MW,U;

12) zmienia się na rysunku planu symbol terenu A130UZ na symbol A130UZ,U;

13) zmienia się na rysunku planu symbol terenu A134A,U na symbol A134U,MM;

14) zmniejsza się na rysunku planu granice terenu A122UO , z którego poszerza się teren A123 U,MW;

15) zmienia się na rysunku planu granice terenu A156MN, z którego wydziela się teren A156U;

16) zmniejsza się na rysunku planu teren A163UH na rzecz terenu A162MN;

17) zmienia się na rysunku i w uchwale symbol terenu A185UO na symbol A185UO, UA;

18) zmniejsza się na rysunku planu tereny A197MN i A204MN z których wydziela się drogę KDx;

19) zmniejsza się na rysunku planu tereny A201MN i A202KP z których wydziela się drogę KDd;

20) usuwa się na rysunku planu teren B19EE, poprzez włączenie do terenu B20MM;

21) zmienia się na rysunku i w uchwale symbol terenu B12ZP na symbol terenu B12ZP,KP;

22) zmienia się na rysunku planu na terenie B14MN przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy na zgodną z historycznie wyznaczoną linią zabudowy;

23) powiększa się na rysunku planu teren B20MN poprzez usunięcie terenu B19EE;

24) powiększa się na rysunku planu teren B18P,S kosztem terenu B17UO,U;

25) powiększa się na rysunku planu teren B39KS,U kosztem terenu B35MW;

26) powiększa się na rysunku planu teren B64A poprzez przesunięcie drogi KDl i zmniejszenie terenu B65MW;

27) zmniejsza się na rysunku planu teren B71U, z którego wydziela się teren B71KP;

28) zmienia się na rysunku planu symbol terenu B80MN na symbol B80MN,U;

29) powiększa się na rysunku planu tereny B80MN,U i B79U,UKS poprzez usunięcie drogi KDd;

30) zmienia się na rysunku planu przebieg linii zabudowy na terenie B93MW,U;

31) powiększa się na rysunku planu tereny B100MW i B101KP poprzez przesunięcie drogi KDl i zmniejszenie terenu B102U;

32) usuwa się na rysunku planu teren B114RPO, który przeznacza się pod tereny B114MN i B114 UP, dla których wprowadza się nowe ustalenia;

33) powiększa się na rysunku planu teren C18MN,U i teren C20ZI poprzez przesunięcie drogi KDl i zmniejszenie terenu C14UP;

34) usuwa się na rysunku planu tereny C34UP i C33UP, które włącza się do terenów C30UP i C32UP;

35) dopisuje się dodatkowe zasady ograniczające zagrożenia dla środowiska przyrodniczego;

36) dopisuje się dodatkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

37) dopisuje się dodatkowe ogólne warunki zagospodarowania i zabudowy terenów RO, RPO, MW, MN, MR, MM, A,UA,UO, UZ, UKS, U, UP,S, KDg;

38) dopisuje się dodatkowe szczególne warunki zagospodarowania terenów;

39) dopisuje się dodatkowe działania ogólne w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) korektę układu komunikacyjnego;

2) zmianę przeznaczenia oraz granic terenów;

3) dodatkowe zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

4) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;

6) dodatkowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

8) stawki procentowe.

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się określonych w planie:

1) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie nie określono obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice terenów objętych zmianą planu, jako granice obowiązywania ustaleń zmiany planu;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole określające zasadniczą funkcję terenów.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:wskaźniku intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w zewnętrznym obrysie ścian, do powierzchni terenu.

§ 7. W uchwale Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust.1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

" 9) na obszarze stref ochronnych ujęć wody ZWiK przy ul. Poniatowskiego, ustanowionej Rozporządzeniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu nr 2/2006 z dnia 1.02.2006r, obowiązują nakazy i zakazy wynikające z właściwych decyzji i przepisów szczególnych, (§8 - ustalenia dla WW);; " ,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

" 12) zakazuje się na obszarze opracowania lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem terenów C22P,S,UP i C29P,UP,; " ,

c) dodaje się pkt. 19-22 w brzmieniu:

" 19) nakazuje się uwzględnić położenie terenu w obszarze regionalnego korytarza ekologicznego rzeki Prudnik;

20) nakazuje się objąć ochroną następujące drzewa:

a) dąb- przy ul. Młyńskiej,

b) dąb- przy ul. Grottgera,

c) dąb- przy ul. Nyskiej, teren zakładu Frotex,

d) lipa- przy ul. Kościelnej,

e) kasztanowiec- przy ul. A. Krajowej,

f) buki-przy ul. Prężyńskiej,

g) lipy- przy ul. Konopnickiej,

h) platan- przy ul. Kościuszki,

i) platan- przy ul. Nyskiej,

21) nakazuje się objąć ochroną następujące zespoły zieleni:

j) Zespoły zieleni wysokiej- ogród przy ul. Nyskiej,

k) Zespoły zieleni wysokiej- Teren między ul. Dworcową i ul. Kolejową.

22) część terenu objętego zmianą planu znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Prudnik, ustanowionej Rozporządzeniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu nr 2/2006 z dnia 01.02.2006r.,w której należy przestrzegać obowiązujących zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z decyzji i przepisów szczególnych " ;

2) w § 7:

a) w ust.9 w tabeli dodaje się pkt.63-64 oraz zapisy ogólne w brzmieniu:

63

Wieża zamkowa

477/58

64

Wieża Bramy Dolnej

482/58

W obiektach i obszarach w/w wszelkie roboty budowlane wymagają uzyskania od OWKZ zaleceń konserwatorskich oraz właściwego pozwolenia konserwatorskiego.

b) w ust.10 w tabeli dodaje się zapis w brzmieniu:

Wszelkie roboty budowlane wymagają uzyskania od OWKZ zaleceń konserwatorskich oraz właściwego pozwolenia konserwatorskiego

3) w § 9 w ust.3:

a) w pkt 1 dodaje się lit. h w brzmieniu :

" h) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną terenu min. 95%; " ,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) RPd- tereny gruntów rolnych upraw polowych, łąk i pastwisk; tereny dopuszczone dla lokalizacji budynków i obiektów zabudowy rolnej zagrodowej, dopuszczalna realizacja obiektów i urządzeń liniowych infrastruktury technicznej. Warunki użytkowania jak dla terenów RP, warunki zabudowy rolnej jak dla terenów MR. Nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną min. 50%; " ,

c) w pkt 3:

- lit.f otrzymuje brzmienie:

" " f) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, " ,

- dodaje się lit.k-l w brzmieniu:

" k) nakazuje się dla terenu powierzchnię biologicznie czynną min. 40%,

l) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywność zabudowy od 0,25 do 0,4; " ,

d) w pkt 4:

- lit. c-j otrzymują brzmienie:

" c) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

d) gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając ich odzysk,

e) wyklucza się składowanie, na wolnym powietrzu lub w niezadaszonych budowlach, substancji i materiałów powodujących zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

f) architektura nowych budynków typu przemysłowego, ich wysokość mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieńczących budynki nie może przekroczyć 10 m,

g) w obrębie działki przewidzieć ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystających z usług zakładu,

h) realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej wg. aktualnych warunków technicznych,

i) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową,

j) nakazuje się dla terenu powierzchnię biologicznie czynną min. 35%; " ,

- dodaje się lit.k w brzmieniu:

" k) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywność zabudowy od 0,5 do 0,7; " ,

e) w pkt 6 lit.e otrzymuje brzmienie:

" e) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,; " ,

f) w pkt 12:

- lit. e otrzymuje brzmienie:

" e) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,, " ,

- lit.i otrzymuje brzmienie:

" i) dla nowych budynków nakazuje się dachy strome kalenicowe o nachyleniu połaci 40-55 o , mansardowe o nachyleniu bocznym 65÷85 o lub dachy płaskie o nachyleniu 5÷25 o ; przy nadbudowie istniejących budynków dopuszcza się zmianę kąta nachylenia w granicach ±20% lub przyjęcie warunków jak dla budynku nowego, " ,

- dodaje się lit.p-s w brzmieniu:

" p) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,4 do 0,8,

r) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

s) dopuszcza się w ramach rewitalizacji istniejącej zabudowy wielorodzinnej:

- częściowe wyburzenia fragmentów budynku,

- zmianę kształtu bryły budynku,

- przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, wprowadzenie dodatkowych elementów architektonicznych bryły budynku; " ,

g) w pkt 13:

- lit.c i lit.k otrzymują brzmienie:

" c) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

k) dla nowych budynków nakazuje się dachy strome o nachyleniu połaci 35-50 o kryte dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze ceglastoczerwonym; przy nadbudowie istniejących budynków dopuszcza się zmianę kąta nachylenia w granicach ±20% lub przyjęcie warunków jak dla budynku nowego, " ,

- dodaje się lit. v-w w brzmieniu:

" v) utrzymuje się istniejący układ dachów z dopuszczeniem modernizacji według warunków dla obiektów projektowanych, dopuszcza się przy adaptacji, przebudowie obiektów gospodarczych i garażowych przyjąć dachy strome symetryczne o nachyleniu 30 o z dopuszczeniem wprowadzenia dachów płaskich dla istniejących obiektów gospodarczych i garażowych o wysokości nie większej niż 4m.,

w) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,3 do 0,5, a powierzchnię biologicznie czynną min. 35%; " ,

h) w pkt 14 dodaje się lit. k w brzmieniu:

" k) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywność zabudowy od 0,25 do 0,5 a powierzchnię biologicznie czynną min. 35%.; " ,

i) w pkt 15:

- lit. j otrzymuje brzmienie:

" j) dla nowych budynków nakazuje się dachy strome o nachyleniu połaci 40-50 o kryte dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze ceglastoczerwonym; przy nadbudowie istniejących budynków dopuszcza się zmianę kąta nachylenia w granicach ±20% lub przyjęcie warunków jak dla budynku nowego, " ,

- dodaje się lit. r w brzmieniu:

" r) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,3 do 0,6, a powierzchnię biologicznie czynną min. 30%; " ,

j) w pkt 16 dodaje się lit. j w brzmieniu:

" j) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 0,7, a powierzchnię biologicznie czynną min. 25%; " ,

k) w pkt 19 dodaje się lit. i w brzmieniu:

" i) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 0,8, a powierzchnię biologicznie czynną min. 20%; " ,

l) w pkt 20 dodaje się lit. k w brzmieniu:

" k) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 0,8, a powierzchnię biologicznie czynną min. 25%; " ,

m) w pkt 27 dodaje się lit. k w brzmieniu:

" k) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 0,7, a powierzchnię biologicznie czynną min. 25% ; " ,

n) w pkt 28 dodaje się lit. j w brzmieniu:

" j) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 0,8; " ,

o) w pkt 29 dodaje się lit. o w brzmieniu:

" o) nakazuje się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 0,8 ,a powierzchnię biologicznie czynną min. 25%; " ,

p) w pkt 30 dodaje się lit. o-p w brzmieniu:

" o) dopuszcza się lokalizację lokalu (lokali) mieszkalnego właściciela obiektu lub właściwych służb zakładu,

p) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,6 do 0,8, a powierzchnia biologiczna powinna wynosić min. 15 % ogólnej powierzchni; " ,

r) w pkt 31 lit. g otrzymuje brzmienie:

" g) nakazuje się wskaźnik intensywności zabudowy przyjąć od 0,6 do 0,9, a powierzchnię biologicznie czynna min.15%, " ,

s) w pkt 39 dodaje się lit. h-k w brzmieniu:

" h) zakazuje się nowych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych terenów do istniejących i projektowanych dróg krajowych nr 41 i 40,

i) zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów przy drogach krajowych nr 40 i 41,

j) nie dopuszcza się lokalizacji wzdłuż dróg krajowych w pasie drogowym obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi z wyłączeniem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

k) dopuszcza się lokalizację przyłączy do istniejących mediów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych nr 40 i 41 jedynie prostopadle do drogi; " ,

t) w pkt 42 dodaje się lit. i w brzmieniu:

" i) w części nie przeznaczonej pod jezdnię dopuszcza się realizację zieleni z obiektami rekreacji; " ;

4) w § 12:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

" 12) A63UZ - teren usług zdrowia i opieki społecznej, dopuszcza się lokalizację usług uzupełniających kultury, handlu, rzemiosła i gastronomii (szczególnie z zakresu dotyczącego zdrowia). Utrzymuje się istniejącą zabudowę, dopuszczając jej przebudowę i ograniczoną rozbudowę wynikającą z technologicznych modernizacji przyjętych funkcji. W części północnej zagospodarowanie terenów rekreacyjnych winno uwzględniać ogólne zagospodarowanie skarpy staromiejskiej i zamkowej (skoordynowane zagospodarowanie z A64UKU i A61MWU - dopuszczalna korekta granic).Wymagana realizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego (pieszo-jezdnego)obsługującego obiekty poszczególnych funkcji terenu z dostępem do drogi publicznej (plac zamkowy). Na terenie znajdują się obiekty i relikty zamku; " ,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

" 15) A67UŁ,UA,U- utrzymuje się istniejącą zabudowę o mieszanej funkcji zawierającej usługi łączności i telekomunikacji, administrację i usługi finansowe oraz usługi lokalne. Dopuszczalna przebudowa i rozbudowa obiektów ze szczególnym uwzględnieniem rewaloryzacji obiektów i zagospodarowania nawiązującego do stanu sprzed 1930 roku. Obiekty o złym stanie technicznym i objęte stanem "śmierci moralnej" przeznacza się do likwidacji. Istniejące i projektowane do realizacji urządzenia infrastruktury technicznej nie mogą oddziaływać negatywnie na przyległe tereny mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Realizacja rozbudowy drobnych obiektów budowlanych lub obiektu budowlanego; " ,

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

" 17) A72AU - restauracja bloku śród rynkowego terenu winna opierać się o badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne tego fragmentu zabudowy. Odkryte fragmenty piwniczne (mury, sklepienia itp.) o dobrym stanie technicznym należy wkomponować w obiekty projektowane. Zasadniczo wymagana restauracja zabudowy w jej ukształtowaniu bryłowym i rozplanowaniu sprzed 1945 roku. W narożniku południowo-zachodnim docelowego bloku zabudowy dopuszcza się wprowadzenie elementów figuratywnych nawiązujących do 3 istniejących obiektów małej architektury rynku. Dopuszcza się funkcje mieszkalne w kondygnacjach ponad parterowych bloku śródrynkowego; " ,

d) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

" 28) A158ZPWW- utrzymuje się istniejącą zieleń wysoką wraz z układem alejek spacerowych. Zakaz wprowadzania kubaturowych obiektów budowlanych. Lokalizację obiektów budowlanych ograniczyć do drobnych obiektów małej architektury (np.: ławki, kosze na odpady, latarnie parkowe). Wycinka drzew i zieleni średniowysokiej ograniczona wyłącznie do cięć sanitarnych i wynikających z restauracji pierwotnego założenia parkowego. Utrzymuje się istniejące studnie jako awaryjne urządzenia miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę; " ,

e) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

" 29) A165RO - utrzymuje się teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy ogrodniczej; docelowo dopuszczalne przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą o rozplanowaniu działek wg rysunku planu lub wg koncepcji projektu zagospodarowania; " ,

f) dodaje się pkt 75- 89 w brzmieniu:

" 75) A55RO - teren z istniejącą zabudową wielorodzinną. Dopuszcza się wyburzenie obiektów o złym stanie technicznym;

76) A57MW,U - teren zabudowy mieszkalnej i usług lokalnych utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem rozbiórki budynku przy ul.Kochanowskiego 4. Dopuszcza się wprowadzenie nowej zabudowy w linii zabudowy ulicy KDD- ulicy Kochanowskiego. Nakazuje się przyjąć zasady realizacji zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej wg. ustaleń określonych w §9 ust. 3 pkt. 12 dla MW;

77) A57aZP,MN- dopuszcza się istniejący budynek przeznaczyć do adaptacji na cele mieszkaniowe lub usługowe;

78) A58UK - teren zabudowy usług kultury. Utrzymuje się istniejącą zabudowę, wymagana restauracja obiektu średniowiecznego z dopuszczeniem ograniczonych robót remontowych i lokalnej przebudowy, w tym wynikającej z aktualnych wymogów funkcjonalno- technicznych, na warunkach OWKZ. Ochronie konserwatorskiej podlega także zagospodarowanie terenu. Dopuszczalna lokalizacja funkcji usługowych szczególnie z zakresu gastronomii, handlu. Rewaloryzacja zagospodarowania ogrodowego skarpy winna umożliwiać otwartą ekspozycję od strony otaczających ulic;

79) A90 (U) - teren usług w formie odtworzenia istniejącego układu urbanistycznego lub kramów o zwartym układzie małej architektury w powiązaniu z formą targowiska mobilnego;

80) B3S - na terenie utrzymuje się jako uzupełniającą funkcję związaną z obsługą transportu samochodowego (istniejący warsztat samochodowy). Zasady utrzymania i realizacji obiektów obsługi transportu samochodowego wg ustaleń określonych w §9 ust. 3 pkt. 45 dla KS. Na terenie wyklucza się lokalizację stacji paliw. Dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkalnej dla właścicieli istniejących warsztatów w formie obiektu wolnostojącego, wbudowanego lub dobudowanego do istniejącej zabudowy. Przy nadbudowie istniejącej zabudowy dopuszcza się liczbę kondygnacji do 3, maksymalna wysokość obiektów 8m do kalenicy;.

81) B12ZP,KP- dopuszcza się budowę zespołu garaży według warunków określonych w §9 ust. 3 pkt.44. Układ przestrzenny winien stanowić ekran akustyczny od terenów kolejowych;

82) B71KP- teren parkingu ogólnodostępnego. Realizacja według warunków określonych w §9 ust. 3 pkt.44. Dopuszcza się możliwość korekty granic terenu z terenem B71U;

83) B78MN - dopuszcza się funkcję mieszkalną wielorodzinną w budynku dawnego przedszkola, dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług (pensjonat, mieszkalnictwo zbiorowe) przy ul. Powstańców 6;

84) B114MN - teren o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zasady realizacji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wg. ustaleń określonych w §9 ust. 3 pkt. 13 dla MN. Dopuszcza się wtórny podział terenu przy czym działka nie może być mniejsza niż 600m 2 . Możliwość wydzielenia dojazdu do nowych działek od strony drogi KDl;

85) B114UP- teren o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę usługową, zbiorowego zamieszkania, przemysłową. Dla terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania oraz parametry i standardy kształtowania zabudowy:

a) nakazuje się dla terenu powierzchnię biologicznie czynną- min.20%, a powierzchnię zabudowy- max.70%,

b) nakazuje się wielkość powierzchni zieleni ogólnodostępnej związanej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną wg. aktualnych warunków technicznych,

c) utrzymuje się istniejącą zabudowę przemysłową, przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie i rozbudowie, a obiekty o złym stanie technicznym lub kolidujące z funkcją podstawową przeznacza się do wyburzenia,

d) dopuszcza się budowę nowych budynków funkcji podstawowych,

e) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedażowej łącznej powyżej 2000m 2 ,

f) nakazuje się dla nowej zabudowy i istniejącej podlegającej rozbudowie przyjąć ustalenia określone w §9 ust. 3 pkt. 30 dla UP,

g) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych na terenie działki dla zatrudnionych wg wskaźnika min.0,3miejsca postojowego na 1 zatrudnionego, dla korzystających z usług wg. min. wskaźnika- 1miejsce postojowe na 25m 2 powierzchni użytkowej usług,

h) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni składów na materiały sypkie, w sposób powodujący wtórne pylenie, zanieczyszczenie gleby u wód gruntowych,

i) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem terenu pod niezbędną komunikację wewnętrzną powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną,

j) nakazuje się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej w części północnej terenu przy granicy z funkcją zabudowy jednorodzinnej,

k) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej terenu, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej izolacyjnej z gatunków rodzimych;

86) C8UP - dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkalnej w postaci byłych mieszkań służbowych dla istniejącego budynku byłej rozdzielni;

87) C43KK - tereny kolejowe zamknięte nie objęte ustaleniami planu;

88) B93MW,U - nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć w odległości 6,0 m od frontowej granicy działki;

89) A68aMW,U- dopuszcza się zabudowę na działce nr 1662/196 w nawiązaniu do zabudowy ulicy Jagiellońskiej. W obszarze niezabudowanym utrzymuje się istniejącą zieleń skwerowo- parkową z wprowadzeniem ogrodzenia ażurowo- murowanego nawiązującego do linii dawnej zabudowy o wysokości nie większej niż 3m.. " ;

5) w § 13 w ust.1:

a) w pkt 1 dodaje się lit. k-r w brzmieniu:

" k) zakazuje się nowych, bezpośrednich włączeń komunikacyjnych terenów do istniejących i planowanych dróg krajowych nr 40 i 41,

l) nakazuje się obsługę komunikacyjną zapewnić wyłącznie poprzez układ dróg zbiorczych dowiązanych do istniejących lub uzgodnionych z zarządcą drogi zjazdów i skrzyżowań,

m) zakazuje się nowych zjazdów i podziałów geodezyjnych działek położonych przy drogach krajowych 40 i 41,

n) zakazuje się lokalizacji wzdłuż dróg krajowych obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi z wyłączeniem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

o) dopuszcza się lokalizację przyłączy w pasie drogowym dróg krajowych nr 40 i 41 jedynie prostopadle do jezdni,

p) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ochrony akustycznej planowanych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi m in. w postaci ekranów dźwiękochłonnych, pasów zieleni izolacyjnej w strefie uciążliwości komunikacji drogowej dróg krajowych nr 40 i 41,

r) zakazuje się w pasie dróg krajowych 40 i 41 zamieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów;; " ,

b) w pkt 2 dodaje się lit. m-w w brzmieniu:

" m) wprowadza się strefy wolne od zadrzewień i zakrzewień obejmujące:

- dla linii 110kV- terenów zlokalizowanych bezpośrednio pod linią oraz pas terenu o szerokości 15m rzutu skrajnego przewodu linii po obu jej stronach,

- dla linii 15kV- pas szerokości 8m wzdłuż osi linii,

- dla linii 0,4kV-pas szerokości 3m wzdłuż osi linii,

n) nakazuje się wokół stacji transformatorowych ustalić strefę techniczną o szerokości 1,5m umożliwiającą dostęp do wszystkich urządzeń elektroenergetycznych,

o) dopuszcza się lokalizację napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych,

p) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących stacji transformatorowych a także lokalizację nowych stacji transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi,

q) zakazuje się podziału wydzielonych terenów infrastruktury technicznej,

r) dopuszcza się dokonywanie wydzieleń geodezyjnych działek gruntu, przeznaczonych pod lokalizację stacji transformatorowych. Wielkość działek należy ustalić w dostosowaniu do parametrów technicznych stacji i potrzeb ich obsługi,

s) nakazuje się planowane kubaturowe stacje transformatorowe wykonać jako obiekty naziemne wolnostojące,

t) dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej również między liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg,

u) w zakresie realizacji sieci teletechnicznej :

- dopuszcza się sytuowanie sieci w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych,

- dopuszcza się w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, technicznymi sytuowanie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg z zachowaniem przepisów odrębnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów,

- nakazuje się przyjąć odpowiednie strefy odległości ujęte w normach i przepisach od teletechnicznych sieci podziemnych i nadziemnych,

- dopuszcza się możliwość zmiany sieci napowietrznych na sieci doziemne,

w) na terenie zmiany planu dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych; " .

§ 8. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłat, o których mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącą 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku: Nr XXII / 224 /2008 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XLIII / 651 / 2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. i Nr LIII/849/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/432/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 5 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/432/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 5 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego miasta Prudnika inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124 Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 Nr 32, poz.159, Nr 153, poz.901) i art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 192, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)Rada Miejska w Prudniku rozstrzyga co następuje:

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika nie przewiduje się dodatkowych realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań własnych gminy.

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą planu odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/432/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 5 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 Nr 32 poz.159, Nr 153, poz.901),

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza o odrzuceniu uwag do projektu zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu Rada Miejska w Prudniku rozstrzyga, co następuje:

1. Odrzucić uwagę Pani Ewy Kubowicz zawartą w piśmie z dnia 29.03.2012 roku: - uwagę dotyczącą dopuszczenia wprowadzenia budownictwa jednorodzinnego na terenie A38MW. Odrzucenie uwagi wynika z poniższych uwarunkowań:

- Teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie zakładu przemysłowego i elektrociepłowni, co nie stwarza właściwych warunków do rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w tej części miasta.

2. Odrzucić uwagę Pani Marii Hnatejko-Łuciów zawartą w piśmie z dnia 30.04.2012 roku: - uwagę dotyczącą usunięcia terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach rolnych. Odrzucenie uwagi wynika z poniższych uwarunkowań:

- Docelowe przeznaczenie terenu zostało określone w planie miasta ponad 20 lat temu. Kolejne edycje miejscowego planu utrzymywały kierunek mieszkalny terenów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego i Al. Lipowej. Jest to teren o pełnym uzbrojeniu w sieci infrastruktury technicznej dostępny z dróg publicznych. Umiejscowienie terenu stwarza dobre warunki środowiskowe dla funkcji mieszkalnych. Z tych powodów nie wprowadzono proponowanej zmiany. Jednocześnie nie ma możliwości przejęcie terenu na cele mieszkalne bez zgody właściciela terenu, toteż może być on nadal użytkowany rolniczo.

3. Odrzucić uwagę Pana Leona Nowaka zawartą w piśmie z dnia 19.03.2012 roku: - uwagę dotyczącą zmiany przeznaczenia części terenu 20ZI na teren usługowo przemysłowy. Odrzucenie uwagi wynika z poniższych uwarunkowań:

- Zieleń zaproponowana w poprzednich edycjach miejscowego planu wzdłuż obwodnicy miasta Prudnika ma charakter zieleni izolacyjnej pod względem parametrów środowiskowych jak i ekspozycyjnych obszaru miasta uwzględniając w tym panoramę całego miasta na tle Gór Opawskich. Zapotrzebowanie na tereny produkcyjno- usługowe w mieście jest w pełni zapewnione wolnymi terenami w dzielnicy przemysłowej i innych częściach miasta. Obecnie jednostkowe przeznaczenie na cele usługowe czy przemysłowe terenu przy obwodnicy mogłoby doprowadzić do niekontrolowanej i przypadkowej obudowy tej drogi niwecząc właściwą sylwetę miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »