| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/207/12 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 , art. 212 ust. 1, , art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2012 ogółem o kwotę 7.900 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.900 zł

a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 7.900 zł

- wydatki bieżące o kwotę 7.900 zł; z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 7.900 zł; (9) o kwotę 7.900 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2012 ogółem o kwotę 7.900 zł

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.900 zł

a) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 7.900 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 7.900 zł; z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 7.900 zł; z tego: (inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.900 zł; z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.900 zł )

§ 2. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2012 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM:67.928.229 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 62.261.097 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 5.747.132 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 1.398.399 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 119.298 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 21.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 350.000 zł

2) Dochody majątkowe: 5.667.132 zł; w tym:

a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : 200.000

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5.163.132 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.090.142 zł; z tego:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952): 1.747.792 zł

2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6: 2.342.350 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 68.402.634 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 60.713.090 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 49.781.597 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.192.703 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.588.894 zł; w tym: rezerwy ogólne i celowe: 748.530 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 255.945 zł; rezerwy celowe: 492.585 zł )

b) dotacje na zadania bieżące: 5.864.675 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.225.006 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.019.042 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.935.031 zł (zgodnie z Załącznikami Nr 6a i 6b do niniejszej Uchwały)

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2012: 190.577

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 922.168 zł

2) Wydatki majątkowe:7.689.544 zł; z tego:

a) wydatki zwiazane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.906.809 zł; w tym;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 6.092.092 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 782.735 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 50.000 zł

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 5.244 zł

- (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały)

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 3.615.737 zł; z tego:

1) Spłata w 2012 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2007 r.: 350.000 zł,

2) Spłata w 2012r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2008 r.: 760.000 zł,

3) Spłata w 2012 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł,

4) Spłata w 2012 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 587.267 zł,

5) Spłata w 2012 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r: 805.488 zł,

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/207/12
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2012

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXI/207/12
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2012 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXI/207/12
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2012 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »