reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX-208/12 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baborów" oraz zasad i trybu jego nadawania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008r.: Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.: Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r.: Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

Kierując się potrzebą utrwalania w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń nazwisk ludzi, których pełne zasług życie i praca sprawiły, że gmina Baborów szczyci się swoim związkiem
z nimi, postanawia się ustanowić tytuł Honorowego Obywatela Gminy Baborów.

§ 1. 1. Ustanawia się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Baborów, który jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania przez Radę osoby szczególnie zasłużonej dla Gminy Baborów oraz innej wybitnej osoby.

2. Tytuł nadawany jest przez Radę Miejską w Baborowie zwykłą większością głosów.

§ 2. 1. Tytuł może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom za życia oraz pośmiertnie.

2. Honorowe obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko raz.

3. Jeżeli osoba, której nadano tytuł Honorowy Obywatel Gminy Baborów przed wręczeniem Aktu Nadania zmarła, wówczas Akt Nadania doręcza się najbliższej rodzinie.

§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Baborów mogą wystąpić:

1) Przewodniczący Rady;

2) Komisja Rady;

3) Burmistrz Gminy;

4) organizacje społeczno-polityczne oraz wyznaniowe.

2. Wniosek pisemny o nadanie tytułu powinien zawierać:

1) podstawowe informacje o kandydacie;

2) określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.

3. Wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Miejska w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty jego złożenia w Biurze Rady.

4. Wniosek powinien być opiniowany przez wszystkie komisje stałe Rady.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Baborów stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wręczenie Aktu Nadania dokonują Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Gminy na sesji Rady Miejskiej.

§ 6. Osobie wyróżnionej tytułem Honorowego Obywatela przysługują następujące przywileje:

1) używanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Baborów;

2) wpis do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Baborów;

3) uczestniczenie na prawach honorowego gościa, we wszystkich sesjach Rady oraz innych uroczystości o charakterze gminnym.

§ 7. Ewidencję osób wyróżnionych honorowym obywatelstwem prowadzi pracownik Biura Rady
w Księdze Honorowego Obywatela Gminy Baborów.

§ 8. 1. W przypadku istotnych naruszeń zasad współżycia społecznego Rada Miejska może na wniosek uprawnionych w § 3 ust. 1 pozbawić osobę uhonorowaną prawa do używania tytułu.

2. Osoba która została pozbawiona Tytułu Honorowego Obywatela Gminy zobowiązana jest zwrócić Przewodniczącemu Rady Miejskiej Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy.

3. Pozbawienie tytułu Honorowego Obywatela Gminy jest równoznaczne z wykreśleniem tej osoby z Księgi Honorowego Obywatela Gminy Baborów o której oraz utratą uprawnień określonych w § 6.

4. Wzór wniosku w sprawie pozbawienia Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Baborów określa załącznik
Nr 3 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XV-106/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baborów" oraz zasad i trybu jego nadawania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krystian Dolipski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX - 208/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór wniosku o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baborów".

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX - 208/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór Aktu Nadania Tytułu Honorowy Obywatel Gminy Baborów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX - 208/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór wniosku o pozbawienie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Baborów".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama