reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 14:00 zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2. Poza godzinami, o których mowa w ust. 1 świadczenia realizowane są odpłatnie i obejmują następujące zajęcia:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne,plastyczne, teatralne i inne,

3) zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dzieci,

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,

6) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Za każdą godzinę korzystania z zajęć określonych w §1 ust. 2 ustala się opłatę w wysokości 2,90 zł brutto.

2. Miesięczna wysokość opłaty za realizację świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 ust. 1 w miesiącu, za który pobierana jest opłata. Opłata podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala dyrektor przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych przez inne niż przedszkole podmioty poza godzinami, w których realizowane są świadczenia, o których mowa w §1 ust. 2.

§ 3. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz terminy i zasady wnoszenia opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 4. Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny, opłatę, wymienioną w § 2 obniża dyrektor przedszkola o 30 %.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/30/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upływa 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama