reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/380/12 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie

Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 poz.539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz.1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 220, poz.1600, z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 207, poz.1230) Rada Miejska uchwala :

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/229/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie oraz zmieniająca ją uchwała Nr XLII/656/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 lutego 2010 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życiem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/380/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

STATUT
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Nysie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie

zwana dalej Biblioteką , działa na podstawie :

1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, ze zm.),

2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406),

3/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz.1591, ze zm.),

4/ niniejszego STATUTU

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nysa, która zapewnia jej warunki działalności i rozwoju.

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 5. 1. Siedzibą Biblioteki jest Dom Wagi Miejskiej w Nysie przy ul. Sukienniczej 2

2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Nysa.

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu.

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 6.

1. 1 .Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Celem działania Biblioteki jest także zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Nysa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Nysa.

§ 7.

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1/ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych

materiałów bibliotecznych,

2/ udostępnianie zbiorów,

3/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

4/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Nysa literatury i czytelnictwa,

5/ umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany

międzybibliotecznej,

6/ prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej,

i instrukcyjno-metodycznej.

2. Pozostałymi zadaniami Biblioteki jest:

1/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji

literatury, kultury i sztuki oraz nauki,

2/ promowanie książek i innych zbiorów,

3/ współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu oraz bibliotekami

innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi,

stowarzyszeniami i organizacjami społeczno - kulturalnymi,

4/ organizowanie zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych z zakresu

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5/ promocja Biblioteki oraz Miasta i Gminy Nysa.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii

§ 8.

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego spośród pracowników osoba.

3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Nysy na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 9.

1. 1 .Biblioteka posiada następujące filie:

1/ Filia Nr 3, ul. B. Prusa 14

2/ Filia Nr 4, ul. W. Pawlik 8a

3/ Filia w Białej Nyskiej, ul Nyska 11

4/ Filia w Hajdukach Nyskich nr 73

5/ Filia w Goświnowicach , ul. Kolejowa 5

6/ Filia w Kopernikach nr 30 a

7/ Filia w Kubicach nr 46a

8/ Filia w Lipowej nr 49a

9/ Filia w Wierzbięcicach nr 100

10/ Filia w Złotogłowicach nr 169

2. Do zakresu działania filii wymienionych w ust.1 należy :

1/ gromadzenie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów

bibliotecznych,

2/ udostępnianie zbiorów,

3/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

4/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Nysa literatury i czytelnictwa,

5/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem.

§ 10. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1/ dział gromadzenia i opracowania zbiorów;

2/ dział udostępniania dla dorosłych, w skład którego wchodzą :

a/ Wypożyczalnia,

b/ Czytelnia Naukowa,

c/ Czytelnia czasopism;

3/ oddział dziecięcy, w skład którego wchodzą :

a/ Wypożyczalnia,

b/ Czytelnia;

4/ dział wspomagania procesów bibliotecznych.

§ 11.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki Dyrektor może tworzyć

nowe komórki organizacyjne, łączyć lub likwidować istniejące.

§ 12. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Nysy, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

4. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 13.

1. Regulamin organizacyjny Biblioteki określający szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działalności jej poszczególnych komórek opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Nysy, działającego w imieniu organizatora oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych.

2. W przypadku zmiany regulaminu organizacyjnego wymaga ona opinii o których mowa w ust.1.

3. Oprócz regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust.1, Dyrektor Biblioteki opracowuje i nadaje regulamin Biblioteki, określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki.

§ 14.

1. W Bibliotece działa utworzone w oparciu o art. 15 ustawy o bibliotekach Kolegium Biblioteki , zwane dalej Kolegium .

2. Kolegium jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Biblioteki .

3. W skład Kolegium wchodzą kierownicy komórek organizacyjnych Biblioteki oraz przedstawiciele stowarzyszeń związanych z działalnością Biblioteki .

4. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor.

5. Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

6. Kolegium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Szczegółowy tryb pracy określa uchwalony przez Kolegium regulamin.

8. Obsługę techniczną Kolegium zapewnia Biblioteka .

Rozdział IV

Źródła finansowania Biblioteki

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza Nysy.

§ 16. 1. Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków publicznych w ramach otrzymywanej od organizatora dotacji podmiotowej, dotacji celowej przekazanej przez organizatora, dotacji celowej z budżetu państwa, darowizn, spadków i zapisów, przychodów z pobieranych opłat , wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku i innych źródeł.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki, przekazanego Burmistrzowi Nysy.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Nysy.

§ 17. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków

majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora i głównego księgowego lub osób przez dyrektora upoważnionych.

§ 18. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Radzie Miejskiej w Nysie sprawozdanie z działalności Biblioteki, w tym finansowe, za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Nysy.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 19. 1. Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama