| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Opola

z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 197 poz. 1172) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LII/585/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 80 poz. 2644 z dnia 9 grudnia 2005r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Nr LIV/611/05 z dnia 17 listopada 2005r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 83 poz. 2792 z dnia 15 grudnia 2005r.)

2) Nr XXIV/247/08 z dnia 24 stycznia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 22 poz. 706 z dnia 28 marca 2008r.)

3) Nr XXVIII/307/08 z dnia 17 kwietnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37 poz. 1323 z dnia 30 maja 2008r.)

4) Nr LXIII/658/10 z dnia 25 lutego 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37 poz. 518 z dnia 2 kwietnia 2010r.)

5) Nr LXX/729/10 z dnia 8 lipca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95 poz. 1109 z dnia 20 sierpnia 2010r.)

6) Nr XX/300/11 z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Rocznik 2012, poz. 241 z dnia 15 lutego 2012r.)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 oraz § 3 uchwały Nr LIV/611/05 z dnia 17 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 83 poz. 2792 z dnia 15 grudnia 2005r.), które stanowią:

"§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

2) § 2 oraz § 3 uchwały Nr XXIV/247/08 z dnia 24 stycznia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 22 poz. 706 z dnia 28 marca 2008r.), które stanowią:

"§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

3) § 2 oraz § 3 uchwały Nr XXVIII/307/08 z dnia 17 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37 poz. 1323 z dnia 30 maja 2008r.), które stanowią:

"§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

4) § 2 oraz § 3 uchwały Nr LXIII/658/10 z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37 poz. 518 z dnia 2 kwietnia 2010r.), które stanowią:

"§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

5) § 2 oraz § 3 uchwały Nr LXX/729/10 z dnia 8 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95 poz. 1109 z dnia 20 sierpnia 2010r.), które stanowią:

"§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

6) § 2 oraz § 3 uchwały Nr XX/300/10 z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Rocznik 2012, poz. 241 z dnia 15 lutego 2012 r.), które stanowią:

"§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha


Załacznik do Obwieszczenia Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR LII/585/05
Rady Miasta Opola
z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, lesnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 197, poz. 1172) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 645, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków należnych od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowiących łączne zobowiązanie pieniężne w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się osoby wg załącznika Nr 1 do uchwały.

3. 1) Ustala się dla inkasentów termin płatności do 3 dni po upływie terminu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

4. 2) Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranych kwot.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Załącznik 3) do uchwały nr LII/585/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r.

Inkasentami podatków określonych w § 1 ust. 2 ustala się:

1) Bartczak Danuta zam. (ustawa z dn. 29.08.1997 r.) Bierkowice, Szczepanowice,

2) Strzelecka Anna zam. (ustawa z dn. 29.08.1997 r.) Wróblin, Wójtowa Wieś,

3) Lisoń Anna zam. (ustawa z dn. 29.08.1997 r.) Grudzice,

4) Paliwoda Magdalena zam. (ustawa z dn. 29.08.1997 r.) Gosławice,

5) Galas Emilia zam. (ustawa z dn. 29.08.1997 r.) Nowa Wieś Królewska, Półwieś,

6) Pogrzeba Damian zam. (ustawa z dn. 29.08.1997 r.) Groszowice, Malina,

7) Wawrzinska Hildegarda zam. (ustawa z dn. 29.08.1997 r.) Zakrzów.

3) Pkt 4 i pkt 5 Załącznika Nr 1 ust. 2 § 1 zmieniony uchwałą XXIV/247/08 z dnia 24 stycznia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 22 poz. 706 z dnia 28 marca 2008r.), w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXVIII/307/08 z dnia 17 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37 poz. 1323 z dnia 30 maja 2008r.), zmieniony przez pkt 1 ust. 1 § 1 uchwały Nr LXIII/658/10 z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37 poz. 518 z dnia 2 kwietnia 2010r.) zmieniony przez pkt 2 ust. 1 § 1 uchwały Nr LXX/729/10 z dnia 8 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95 poz. 1109 z dnia 20 sierpnia 2010r.), zmieniony przez pkt 3 ust. 1 § 1 oraz pkt 3 ust. 1 § 1 uchwały Nr XX/300/10 z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Rocznik 2012, poz. 241 z dnia 15 lutego 2012r.)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały Nr LIV/611/05 Rady Miasta Opola z Nr LIV/611/05 z dnia 17 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 83 poz. 2792 z dnia 15 grudnia 2005r.)

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w przypisie nr 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »