reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/183/12 Rady Gminy Branice

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Branice" i określenia zasad jego przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Branice, uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się tytuł ,, Zasłużony dla Gminy Branice''

§ 2. 1. Zatwierdza się regulamin przyznawania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice'' o treści: Regulamin przyznawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Branice''.

2. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Branice", zwany dalej także "Wyróżnieniem", przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla istnienia, rozwoju i promocji Gminy Branice, a także za aktywność społeczną, zawodową i przedsiębiorczość.

3. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Branice" może być przyznany tej samej osobie lub jednostce tylko jeden raz.

4. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach :

1) indywidualnej;

2) zbiorowej.

5. Wyróżnienie indywidualne mogą otrzymać tylko osoby fizyczne.

6. Wyróżnienie zbiorowe mogą otrzymać osoby prawne i jednostki organizacyjne to jest w szczególności spółki prawa handlowego, zakłady pracy, stowarzyszenia, kluby sportowe instytucje i organizacje społeczne.

7. Kandydaci do wyróżnienia powinni spełniać między innymi następujące kryterium wieloletniej działalności społecznej w zakresie :

1) tworzenia, rozwoju i promocji gospodarki;

2) kultury i sztuki;

3) oświaty i nauki;

4) sportu i rekreacji;

5) ekologii;

6) niesienie pomocy i sprawowania opieki wobec chorych i potrzebujących;

7) niesienie pomocy innym z narażeniem własnego życia i zdrowia;

8) twórczość literacka i popularno - naukowa;

9) animowanie rozwoju gospodarczego Gminy;

10) popularyzacja Gminy w kraju i za granicą;

11) bezinteresowne niesienie pomocy o różnym charakterze mieszkańcom Gminy;

12) animowanie zainteresowania gminą w kręgu mieszkańców;

13) sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu.

8. Propozycje kandydatur należy składać pisemnie do Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach.

9. Propozycje kandydatur do tytułu winny zawierać :

1) do wyróżnienia indywidualnego:

a) nazwisko i imię, adres zamieszkania zgłoszonego kandydata,

b) uzasadnienie wniosku,

c) nazwisko i imię zgłaszającego, a w przypadku zgłoszenia dokonanego przez zakład pracy, organizacje lub inną instytucję - imienia i nazwiska osoby, z którą należy się skontaktować.

2) do wyróżnienia zbiorowego :

a) nazwa zgłaszanej osoby prawnej lub jednostki i jej siedziba

b) uzasadnienie wniosku,

c) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, a w przypadku zgłoszenia dokonanego przez zakład pracy, organizację lub inną instytucję - imię i nazwisko osoby, z którą należy się skontaktować.

10. Ilość zgłoszeń danego kandydata nie ma wpływu na wybór laureata.

11. Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego kandydata.

12. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty i materiały uzupełniające, czy też potwierdzające uzasadnienie.

13. Wójt Gminy Branice ma obowiązek w miesiącu styczniu każdego roku kalendarzowego przypomnieć mieszkańcom o rozpoczęciu zgłaszania kandydatur do Wyróżnienia.

14. Wyróżnienie przyznaje Rada Gminy Branice na wniosek Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice.

15. Nadanie tytułu odbywa się uroczyście na sesji Rady Gminy.

16. Werdykt Rady jest ostateczny, bez możliwości odwołania.

17. Kapituła Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice składa się z 5 członków.

18. Kapituła liczy pięciu członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję, przy czym trzech jej członków wybiera Rada Gminy Branice w głosowaniu tajnym a dwóch jej członków wskazuje Wójt Gminy Branice.

19. Członkowie Kapituły spośród siebie na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego Kapituły.

20. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania tytułów, a w szczególności:

1) bada, czy zgłoszone wnioski odpowiadają wymogom formalnym;

2) wnioskuje do Rady Gminy o przyznanie Wyróżnienia.

21. Zgłoszenia kandydatur spełniające wymogi niniejszego regulaminu są przedstawiane przez Przewodniczącego Kapituły jej członkom na posiedzeniu niejawnym i każde jest głosowane oddzielnie.

22. Kapituła wnioskuje o przyznanie w roku kalendarzowym maksymalnie dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

23. O wyborze kandydatury lub kandydatur, co do których Kapituła wnioskuje o przyznanie wyróżnienia, decyduje największa liczba ważnie oddanych głosów członków Kapituły.

24. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie lub pojawieniem się sporów co do jego interpretacji Przewodniczący Kapituły jest kompetentny do wiążącej interpretacji i rozstrzygnięcia sporów.

25. Przyznanie laureatowi tytułu potwierdza dyplom oraz pamiątkowy medal.

26. Laureat ma prawo do korzystania z symbolu medalu, z wyraźnym podaniem roku przyznania, na swoich dokumentach i wyrobach oraz podczas akcji promocyjnych.

27. Listę nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach.

28. Wszelka dokumentacja związana z przyznaniem Wyróżnienia jest gromadzonai przechowywana w Urzędzie Gminy w Branicach.

§ 3. Propozycje kandydatur do medalu "Zasłużony dla Gminy Branice", przyznawanego na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/208/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla Gminy Branice" i określenia zasad jego przyznawania, złożone w roku kalendarzowym 2012 i nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały podlegają rozpatrzeniu jako propozycje kandydatur do Wyróżnienia chyba, że wnioskodawca lub kandydat pisemnie wycofa zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/208/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla Gminy Branice" i określenia zasad jego przyznawania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama