reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Tracą moc uchwały:

1. Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 34, poz. 885),

2. Nr XXVI/181/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 48, poz. 1475),

3. Nr XXXVI/260/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r. Nr 69, poz. 2094),

4. Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 98, poz. 1359).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XXII/151/12
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 września 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty,

4) ucznia - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

§ 3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Dąbrowa uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 4. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nieprzekraczający 20% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

2) II grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższej niż 20% i nieprzekraczający 40% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

3) III grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 40% i nieprzekraczający 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

4) IV grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 60% i nieprzekraczający 80% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

5) V grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 80% i nieprzekraczający pełnej kwoty , o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 115 złotych miesięcznie.

4. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1) przy I grupie - 95%,

2) przy II grupie - 90%,

3) przy III grupie - 85%

4) przy IV grupie - 80%,

5) przy V grupie - 75%

stypendium w pełnej wysokości

5. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 5% stypendium w pełnej wysokości.

§ 5. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 4.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a w szczególności: wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, kursach językowych, informatyczno - komputerowych, zajęciach logopedycznych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności: zakupu podręczników do nauki, słowników, encyklopedii, atlasów, programów komputerowych, przyborów szkolnych, strojów sportowych na zajęcia wychowania fizycznego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: zakwaterowania w bursie, internacie lub związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

§ 7. Stypendium szkolne przyznawane jest w wysokości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami ucznia z uwzględnieniem § 4.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie.

§ 9. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 6 pkt 2 jest udzielane poprzez dostarczanie osobom uprawnionym za pośrednictwem szkół lub Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone i zaakceptowane przez szkołę.

3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej może być również realizowane w formie gotówkowej w kasie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie w godzinach od 12 00 do 14 30 lub w formie bezgotówkowej przelewem na pisemną prośbę wnioskodawcy, na wskazany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, uprzednio zaakceptowane decyzją na pomoc przewidzianą w § 6 pkt 2.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Wypłata nastąpi w kasie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie w godzinach od 12 00 do 14 30 lub w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy na pisemną prośbę wnioskodawcy.

5. Stypendium szkolne może być wypłacane lub realizowane jednorazowo lub w częściach w terminach:

1) do 30 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,

2) do 31 sierpnia za okres od stycznia do czerwca danego roku,

3) innych - w uzasadnionych przypadkach.

6. W przypadkach, w których wniosek o przyznanie stypendium szkolnego został złożony z powodu uzasadnionych okoliczności po upływie terminu, o którym mowa art. 90n, ust. 6 ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolne wypłacane lub realizowane jest jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o jego przyznaniu.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż 2 miesiące od jego powstania, określając w nim rodzaj zdarzenia losowego, miejsce i datę.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialna ucznia indywidualnie.

4. Zasiłek szkolny wypłacany jest w ciągu 21 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o jego przyznaniu.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama