reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008, Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r, poz.576) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/218/98 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach oraz uchwała nr XVII/140/2000 Rady Gminy w Komprachcicach z dnia 14.12.2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/98 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel


Załącznik do Uchwały Nr XVI/91/12
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 18 października 2012 r.

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samorządowy Ośrodek Kultury, zwany dalej "Ośrodkiem Kultury lub Ośrodkiem", działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406), zwanej dalej ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych;

3. postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Komprachcice, zwana dalej "Organizatorem".

§ 3. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 4. 1. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Komprachcicach przy ul. Niemodlińskiej 2.

2. Teren działania Ośrodka Kultury obejmuje obszar Gminy Komprachcice.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY

§ 5. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej i narodowej kultury wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na jej terenie.

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) wychowanie przez sztukę, edukacja kulturalna;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;

5) tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego;

6) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej;

7) upowszechnianie wiedzy o sztuce;

8) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań;

9) organizowanie kursów specjalistycznych;

10) prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem §13 Statutu;

11) organizowanie wyjazdów grupowych o charakterze kulturalno - rekreacyjnym.

§ 7. Ośrodek Kultury może realizować na zasadach określonych w odrębnych przepisach takie zadania jak:

1) organizowanie imprez kulturalnych w tym także dla osób niepełnosprawnych;

2) prowadzenie działalności wydawniczej;

3) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, prelekcji;

4) świadczenie usług fotowideofilmowych, plastycznych, fonograficznych;

5) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego;

6) organizowanie szkoleń, kursów z różnych dziedzin twórczości kulturalnej np. taniec, muzyka, film, plastyka, rzeźba itp.;

7) prowadzenie działalności impresaryjnej;

8) prowadzenie profilaktyki uzależnień poprzez:

a) edukację kulturalną i prozdrowotną dzieci i młodzieży;

b) wspieranie pasji, zainteresowań będących alternatywą dla zażywania substancji psychoaktywnych.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 9. 1. Ośrodek Kultury zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Komprachcice w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Komprachcice, przed którym Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności Ośrodka Kultury.

3. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z zarządzaniem Ośrodkiem Kultury wykonuje upoważniony pisemnie przez Dyrektora pracownik Ośrodka Kultury, za zgodą Wójta Gminy.

§ 10. Do zadań Dyrektora w szczególności należy:

1) zarządzanie działalnością Ośrodka Kultury;

2) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz;

3) kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych;

4) kierownictwo nad remontami i inwestycjami prowadzonymi na terenie Ośrodka Kultury;

5) przedstawianie właściwym organom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;

6) dbałość o efektywne wykorzystywanie środków finansowych;

7) przyjmowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych i regulaminów dotyczących Ośrodka.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 11. 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan finansowy w trakcie roku może ulec zmianie.

4. Wysokość rocznej dotacji dla Ośrodka Kultury ustala Rada Gminy Komprachcice na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Ośrodka.

§ 12. 1. Źródłami finansowania Ośrodka Kultury są:

1) dotacja podmiotowa i dotacje celowe otrzymywane od Organizatora;

2) dotacje celowe z budżetu państwa;

3) fundusze celowe;

4) przychody z odpłatnej działalności kulturalnej;

5) ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

6) najmu i dzierżawy składników majątkowych;

7) dofinansowania ze środków europejskich;

8) środki otrzymywane od osób fizycznych lub prawnych;

9) innych źródeł, w tym m.in.:

a) darowizny, spadki, zapisy,

b) odsetki z lokat bankowych,

c) inne, określone przepisami prawa.

2. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

§ 13. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania Ośrodka w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe.

2. Przychody uzyskiwane z działalności opisanej w ust. 1 Ośrodek Kultury przeznacza na działalność statutową.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Komprachcice.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

§ 15. Likwidacja Ośrodka Kultury może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy.

§ 16. Ośrodek Kultury używa podłużnej pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i NIP-em.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama