reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2) ), Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.

§ 1.

1. Ustala się dwie podstawowe wysokości stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ
W RODZINIE NETTO (W ZŁ)

PODSTAWOWA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO (W ZŁ)


do 228


95

powyżej 228 zł - do kwoty określonej w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty

85

2. Podstawowa wysokość stypendium określona w ustępie 1 ulega zwiększeniu o 10 zł. z tytułu wystąpienia w rodzinie przynajmniej trzech z niżej wymienionych czynników:

1) z tytułu niepełnosprawności,

2) z tytułu ciężkiej lub długotrwałej choroby,

3) z tytułu alkoholizmu lub narkomanii,

4) z tytułu - zdarzenia losowego,

5) z tytułu - rodziny niepełnej,

6) z tytułu wielodzietności (powyżej 3 dzieci),

7) z tytułu bezrobocia,

8) z tytułu braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

3. W razie wystąpienia w rodzinie, co najmniej trzech czynników określonych w ust. 2 stypendium nie może być niższe od kwoty określonej w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty.

§ 2.

1. Stypendium szkolne udzielane będzie w formach określonych w art. 90d ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty.

2. W przypadku gdy organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ustępie 1 nie jest możliwe, stypendium zostanie udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

§ 3.

1. Stypendium udzielane będzie poprzez pokrycie wydatków na cele, dla których zostało przyznane.

2. Stypendium przyznane w formie pieniężnej na rok szkolny wypłacone zostanie rodzicom (prawnym opiekunom dziecka) a w przypadku pełnoletności uczniowi gotówką w dwóch transzach gdzie pierwsza transza obejmuje miesiące wrzesień-grudzień i zostanie wypłacona do 15 grudnia, natomiast druga transza obejmuje miesiące styczeń-czerwiec i zostanie wypłacona do 15 czerwca danego roku szkolnego.

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

4. W okresie, na który zostało przyznane stypendium, jego forma może ulec zmianie ze względu na faktyczne potrzeby ucznia za zgodą wnioskodawcy.

5. W przypadku wniosków składanych w terminie innym niż określony w art. 90n, ust. 6 ustawy o systemie oświaty, świadczenie będzie przyznawane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek.

§ 4.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formach określonych w art. 90e ust. 2 ustawy o systemie oświaty w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 90e ust. 1 w/w ustawy.

2. Wysokość zasiłku ustalana jest przez organ przyznający z uwzględnieniem sytuacji materialnej ucznia i możliwości finansowych przyznającego zasiłek w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie

§ 5.

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego w razie zawieszenia w prawach ucznia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr L/289/10 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 54, poz. 705).

§ 8.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 listopada 2012 r.

Przewodniczący


Kazimierz Didyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705 z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857 z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama